பற்றாக்குறை செலவுகள்

பற்றாக்குறை செலவுகள் என்பது ஒரு நிறுவனத்திற்கு கையிருப்பில் சரக்கு இல்லாதபோது ஏற்படும் செலவுகள். இந்த செலவுகள் பின்வருமாறு:

  • கொள்முதல் செய்ய வேறு இடங்களுக்குச் செல்லும் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து வணிக இழப்பு
  • பூர்த்தி செய்யப்படாத விற்பனையின் விளிம்பின் இழப்பு
  • கையிருப்பில் இல்லாத பொருட்களைப் பெறுவதற்கு ஒரே இரவில் கப்பல் செலவுகள்

ஒத்த விதிமுறைகள்

பற்றாக்குறை செலவுகள் கையிருப்பு செலவுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.