மிண்ட்ஸ்பெர்க்கின் நிர்வாகப் பாத்திரங்கள்

Mintzberg இன் நிர்வாகப் பாத்திரங்கள் மேலாளர்கள் ஒருவருக்கொருவர், தகவல் மற்றும் முடிவெடுக்கும் பாத்திரங்களில் ஈடுபட்டுள்ளன என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஒருவரின் குழுவிற்கு ஒரு நபராக (உத்வேகத்தின் ஆதாரமாக) இருப்பது, அவர்களின் தலைவராக செயல்படுவது, மற்றும் குழு மற்றும் பிற குழுக்களுக்கு இடையேயான தொடர்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது ஆகியவை ஒருவருக்கொருவர் பாத்திரங்களில் அடங்கும். ஒருவரின் குழுவிற்கு எந்தெந்த உருப்படிகள் உள்ளன என்பதைக் காண வெளிப்புற தகவல்களின் ஓட்டத்தை கண்காணித்தல், குழுவின் நிலையை கண்காணித்தல் மற்றும் அந்த தகவல்களை பரப்புதல், அத்துடன் குழுவின் செய்தித் தொடர்பாளராக வெளிச்செல்லும் தகவல்களின் ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்துதல் ஆகியவை தகவல் பாத்திரங்களில் அடங்கும். இறுதியாக, முடிவெடுக்கும் பாத்திரங்கள் வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல், குழுவின் சார்பாக பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபடுவது, இடையூறுகளைத் தீர்ப்பது, சிக்கல்களைத் தீர்ப்பது மற்றும் புதிய யோசனைகளை உருவாக்குவது ஆகியவை அடங்கும்.

மிக உயர்ந்த மட்டத்தில், மிண்ட்ஸ்பெர்க் ஒரு திறமையான மேலாளர் விஷயங்களைச் செய்தவர் என்று கூறினார். திட்டங்களை நிர்வகிப்பது அல்லது ஒப்பந்தங்களை பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது போன்ற ஒரு மேலாளர் நேரடியாக நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். நடவடிக்கை எடுப்பவர்களை நிர்வகிப்பதே மிகவும் மறைமுகமான அணுகுமுறையாகும், அதாவது ஒருவரின் முக்கிய பங்கைப் பயன்படுத்தி மற்றவர்களை நடவடிக்கைக்குத் தூண்டுகிறது. இறுதியாக, ஒரு மேலாளர் மறைமுகமாக நடவடிக்கைகளை தூண்டலாம், மற்றவர்களை நடவடிக்கை எடுக்கும்படி நம்ப வைக்கும் தகவல்களை ஒழுங்கமைத்து வழங்குவதன் மூலம். சுருக்கமாக, சாத்தியமான பல வழிகளில், ஒரு மேலாளர் ஒரு வணிகத்தை முன்னோக்கி செலுத்துகிறார்.