சொத்து வகைப்பாடு

சொத்து வகைப்பாடு என்பது பல பொதுவான பண்புகளின் அடிப்படையில் சொத்துக்களை குழுக்களாக ஒதுக்குவதற்கான ஒரு அமைப்பாகும். ஒவ்வொருவருக்கும் சரியாக கணக்கிட, சொத்து வகைப்பாடு அமைப்பினுள் ஒவ்வொரு சொத்துக் குழுவிற்கும் பல்வேறு கணக்கியல் விதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்புநிலைக் குறிப்பில் அறிக்கையிடல் நோக்கங்களுக்காக குழுக்கள் பொதுவாக கொத்தாக உள்ளன. பொதுவான சொத்து வகைப்பாடுகள் பின்வருமாறு:

  • பணம். கணக்குகள், குட்டி பணம் மற்றும் வைப்பு கணக்குகளை சரிபார்ப்பதில் பணம் அடங்கும்.

  • பெறத்தக்கவை. ஊழியர்களிடமிருந்து பெற வேண்டிய வர்த்தக பெறத்தக்கவைகள் மற்றும் பெறத்தக்கவைகள் ஆகியவை அடங்கும்.

  • சரக்கு. மூலப்பொருட்கள், வேலை செய்யும் செயல்முறை மற்றும் முடிக்கப்பட்ட பொருட்கள் ஆகியவை அடங்கும்.

  • நிலையான சொத்துக்கள். கட்டிடங்கள், கணினி உபகரணங்கள், கணினி மென்பொருள், தளபாடங்கள் மற்றும் சாதனங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.

சொத்துக்களின் இரண்டு பரந்த வகைப்பாடுகள் தற்போதைய சொத்துக்கள் மற்றும் நீண்ட கால சொத்துக்களின் பெயர்கள். இந்த வகைப்பாடுகள் கண்டிப்பாக நேரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. தற்போதைய சொத்து பதவி என்பது ஒரு வருடத்திற்குள் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து சொத்துகளையும் குறிக்கிறது. நீண்ட கால சொத்து பதவி என்பது ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து சொத்துகளையும் குறிக்கிறது.

ஒரு குழுவிற்குள் உள்ள சொத்துகளுக்கு கணக்கியல் விதிகள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு, கணினி மென்பொருள் குழுவில் உள்ள அனைத்து நிலையான சொத்துகளும் ஒரே பயனுள்ள ஆயுளைக் கொண்டிருப்பதாகக் கருதலாம், இதற்கு நிலையான தேய்மான முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவ்வாறு செய்வது இந்த குழுவில் உள்ள சொத்துக்களைக் கணக்கிடுவதை எளிதாக்குகிறது.

சொத்து வகைப்பாடு என்ற கருத்து ஒரு நபர் அல்லது நிறுவனம் வைத்திருக்கும் பல்வேறு வகையான முதலீடுகளுக்கும் பொருந்தும். இந்த சொத்து வகைப்பாடுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • பத்திரங்கள்

  • பண இருப்பு

  • சேகரிப்புகள்

  • பொருட்கள்

  • சமபங்கு பாதுகாப்பு

  • மனை