நிகர நிலையான சொத்துக்கள்

நிகர நிலையான சொத்துக்கள் என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் நிலையான சொத்துக்கள் தொடர்பான அனைத்து சொத்துக்கள், கான்ட்ரா சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகள் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைப்பதாகும். ஒரு வணிகத்திற்கான மீதமுள்ள நிலையான சொத்து அல்லது பொறுப்புத் தொகையை தீர்மானிக்க இந்த கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. நிகர நிலையான சொத்துக்களின் கணக்கீடு:

+ நிலையான சொத்து கொள்முதல் விலை (சொத்து)

+ தற்போதுள்ள சொத்துகளுக்கு அடுத்தடுத்த சேர்த்தல் (சொத்து)

- திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் (கான்ட்ரா சொத்து)

- திரட்டப்பட்ட சொத்து குறைபாடு (கான்ட்ரா சொத்து)

- நிலையான சொத்துகளுடன் தொடர்புடைய பொறுப்புகள் (பொறுப்பு)

= நிகர நிலையான சொத்துக்கள்

கையகப்படுத்தல் வேட்பாளரின் நிலையான சொத்துக்களை மதிப்பிடும் ஒருவருக்கு நிகர நிலையான சொத்து கணக்கீடு பயனுள்ளதாக இருக்கும், மேலும் அந்த சொத்துக்களைப் பற்றி ஒரு கருத்தை உருவாக்க நிதி தகவல்களை யார் நம்ப வேண்டும். நிலையான சொத்துகளின் மொத்த தொகைக்கு விகிதத்தில் கணக்கீடு மிகக் குறைந்த தொகையை அளித்தால், நிறுவனம் அதன் நிலையான சொத்துக்களை மாற்றவோ அல்லது மேம்படுத்தவோ முதலீடு செய்யவில்லை என்பதை இது குறிக்கிறது - சுருக்கமாக, வாங்குபவர் பல நிலையான சொத்துக்களை மாற்றுவதைக் காணலாம் இலக்கு நிறுவனத்தின்.

எடுத்துக்காட்டாக, சாத்தியமான கையகப்படுத்துபவர் அதன் இருப்புநிலை மொத்த நிலையான சொத்துக்களில், 000 1,000,000, திரட்டப்பட்ட தேய்மானத்தின், 000 150,000 மற்றும் குவிக்கப்பட்ட குறைபாட்டுக் கட்டணங்களில், 000 200,000 பட்டியலிட்டுள்ளார். இந்த தகவலின் அடிப்படையில், வாங்குபவரின் நிகர நிலையான சொத்துக்கள் 50,000 650,000 ஆகும்.

உள் மேலாண்மை நோக்கங்களுக்காக இந்த கருத்து குறைவாகப் பயன்படுகிறது, ஏனெனில் மேலாளர்கள் நிலையான சொத்துக்களை நேரில் மதிப்பாய்வு செய்யலாம் மற்றும் நிலையான சொத்துக்களை மாற்ற வேண்டுமா என்பதை தீர்மானிக்க பராமரிப்பு பதிவுகளை அணுகலாம்.