விற்பனை பத்திரங்களுக்கு கிடைக்கிறது

விற்பனை பத்திரங்களுக்கு கிடைக்கும் வரையறை

விற்பனை பாதுகாப்பிற்குக் கிடைப்பது கடன் அல்லது பங்கு கருவியாகும், இது பின்வருவனவற்றில் வகைப்படுத்தப்படவில்லை:

  • வர்த்தக பத்திரங்கள். இந்த வகைப்பாடு முதலீடுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு இலாபத்தை ஈட்ட குறுகிய காலத்தில் அவற்றை விற்க வேண்டும்.

  • முதிர்ச்சியடைந்த பத்திரங்கள். இந்த வகைப்பாடு முதிர்வு தேதி வரை அவற்றை வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் முதலீடுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வகைப்பாடுகள் ஒரு வணிகத்தின் கணக்கியல் பதிவுகளில் முதலீடுகளை பதிவு செய்வதற்கு பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கோட்பாடுகளால் கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றன. பாதுகாப்பு வாங்கும்போது வகைப்பாடு செய்யப்படுகிறது.

விற்பனை பத்திரங்களுக்கு கிடைக்கும் கணக்கியல்

ஒரு வணிகத்தில் கடன் மற்றும் ஈக்விட்டி பத்திரங்களில் முதலீடுகள் இருந்தால் அவை விற்பனைக்கு கிடைக்கக்கூடிய பத்திரங்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் பங்கு பத்திரங்கள் உடனடியாக தீர்மானிக்கக்கூடிய நியாயமான மதிப்புகளைக் கொண்டிருந்தால், பின்னர் அவற்றின் நியாயமான மதிப்புகளை இருப்புநிலைப் பட்டியலில் பதிவுசெய்க. சம்பாதிக்கப்படாத ஏதேனும் ஆதாயங்கள் மற்றும் இழப்புகளை விலக்கி, அவை உணரப்படும் வரை அவற்றை மற்ற விரிவான வருமானத்தில் புகாரளிக்கவும் (அதாவது, பத்திரங்களை மூன்றாம் தரப்பினருக்கு விற்பதன் மூலம்).

விற்பனைக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு நியாயமான மதிப்பு ஹெட்ஜில் பாதுகாக்கப்படுகிறதென்றால், ஹெட்ஜ் காலத்தில் தொடர்புடைய ஹோல்டிங் ஆதாயம் அல்லது வருவாய் இழப்பை அடையாளம் காணவும்.

விற்பனை பத்திரங்கள் கிடைக்கின்றன, அவை ஒரு வருடத்திற்குள் கலைக்கப்பட வேண்டுமானால் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் உள்ள தற்போதைய சொத்துகளாக வகைப்படுத்தப்படலாம் அல்லது நீண்ட காலத்திற்கு வைத்திருந்தால் அவை நீண்ட கால சொத்துகளாக வகைப்படுத்தப்படலாம்.

விற்பனை பத்திரங்களுக்கு கிடைக்கும் எடுத்துக்காட்டு

எடுத்துக்காட்டாக, பிளாஸ்மா சேமிப்பக சாதனங்கள் equ 10,000 ஈக்விட்டி பத்திரங்களை வாங்குகின்றன, இது விற்பனைக்கு கிடைக்கும் என வகைப்படுத்துகிறது. ஒரு வருடம் கழித்து, பத்திரங்களின் மேற்கோள் சந்தை விலை மொத்த முதலீட்டு மதிப்பை, 000 8,000 ஆகக் குறைக்கிறது. அடுத்த ஆண்டில், பத்திரங்களின் மேற்கோள் சந்தை விலை மொத்த முதலீட்டு மதிப்பை, 000 11,000 ஆக அதிகரிக்கிறது, பின்னர் பிளாஸ்மா பங்கு பத்திரங்களை விற்கிறது.

பிளாஸ்மா முதல் ஆண்டில் மதிப்பு வீழ்ச்சியை பின்வரும் நுழைவுடன் பதிவு செய்கிறது: