அல்லாத சொத்து

ஒரு நாணயமற்ற சொத்து என்பது பொருளாதார நிலைமைகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக காலப்போக்கில் மாறக்கூடிய ஒரு சொத்து. கட்டடங்கள், உபகரணங்கள், சரக்கு மற்றும் காப்புரிமைகள் ஆகியவை நாணயமற்ற சொத்துக்களின் எடுத்துக்காட்டுகள். இந்த சொத்துகளுக்கு பெறக்கூடிய தொகை மாறுபடும், ஏனெனில் அவை பணமாக மாற்றும் நிலையான விகிதம் இல்லை. மாறாக, பெறத்தக்க குறிப்புகள் மற்றும் பெறத்தக்க கணக்குகள் போன்ற நிலையான அல்லது எளிதில் தீர்மானிக்கக்கூடிய பணத்திற்கான உரிமையை நாணய சொத்துக்கள் தெரிவிக்கின்றன.