லெட்ஜர் நுழைவு

லெட்ஜர் நுழைவு என்பது ஒரு வணிக பரிவர்த்தனையால் செய்யப்பட்ட பதிவு. நுழைவு ஒற்றை நுழைவு அல்லது இரட்டை நுழைவு புத்தக பராமரிப்பு முறையின் கீழ் செய்யப்படலாம், ஆனால் வழக்கமாக இரட்டை நுழைவு வடிவமைப்பைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது, அங்கு ஒவ்வொரு நுழைவின் பற்று மற்றும் கடன் பக்கங்களும் எப்போதும் சமநிலையில் இருக்கும். ஒரு வணிகமானது ஒவ்வொரு அறிக்கையிடல் காலத்திலும் நூற்றுக்கணக்கான அல்லது ஆயிரக்கணக்கான லெட்ஜர் உள்ளீடுகளை பதிவு செய்யலாம்.