மதிப்பிடப்படாத இழப்பு

மதிப்பிடப்படாத இழப்பு என்பது இதுவரை விற்கப்படாத ஒரு சொத்தின் மதிப்பில் சரிவு ஆகும். அத்தகைய சொத்தை மதிப்பு பெறுகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பில் ஒருவர் தொடர்ந்து வைத்திருக்கலாம், ஒருவேளை தற்போதைய மதிப்பிடப்படாத இழப்பின் அளவை ஈடுசெய்யலாம்.

ஒரு சொத்து விற்கப்படும் போது, ​​அது உணரப்பட்ட இழப்பாக மாறும். ஒருவரின் வருமான வரிப் பொறுப்பைக் குறைக்கும் நோக்கத்திற்காக வரி விதிக்கப்படக்கூடிய ஆதாயத்தை ஈடுசெய்ய உணரப்பட்ட இழப்பு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட முடியும்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஏபிசி நிறுவனம் 100,000 டாலர் செலவில் ஒரு முதலீட்டை வைத்திருக்கிறது, ஆனால் இப்போது சந்தை மதிப்பு, 000 80,000 ஆகும். ஆகவே ஏபிசிக்கு a 20,000 இழப்பு ஏற்படவில்லை.

ஒத்த விதிமுறைகள்

நம்பமுடியாத இழப்பு a என்றும் அழைக்கப்படுகிறது காகித இழப்பு.