முதலீட்டு மையம்

ஒரு முதலீட்டு மையம் என்பது ஒரு நிறுவனத்திற்குள் உள்ள ஒரு வணிக அலகு, அதன் சொந்த வருவாய், செலவுகள் மற்றும் சொத்துக்களுக்கு பொறுப்பைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் அதன் நிதி முடிவுகள் மூன்று காரணிகளையும் அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இது ஒரு வணிகத்தின் எந்தவொரு அம்சமாகவும் கருதப்படுகிறது, இது அறிக்கையிடல் நோக்கங்களுக்காக ஒரு தனி இயக்க நிறுவனமாக பிரிக்கப்படலாம், பொதுவாக ஒரு பிரிவு அல்லது துணை வடிவத்தில். ஒரு முதலீட்டு மையம் பொதுவாக அதன் சொந்த நிதிநிலை அறிக்கைகளைக் கொண்டுள்ளது, இதில் குறைந்தது வருமான அறிக்கை மற்றும் இருப்புநிலை ஆகியவை அடங்கும். முதலீட்டு மையத்தில் குறிப்பாக முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ள அந்த சொத்துக்கள் (மற்றும் கடன்களை ஈடுசெய்வது) மீதான வருவாயின் அடிப்படையில் ஒரு முதலீட்டு மையத்தை மேலாண்மை மதிப்பீடு செய்கிறது.

ஒரு வணிகத்தின் முடிவுகளைப் புகாரளிக்கும் பல்வேறு முறைகளில் முதலீட்டு மையம் மிகவும் சிக்கலானது, ஏனெனில் இது செயல்திறனின் அனைத்து நிதி நடவடிக்கைகளையும் உள்ளடக்கியது. மூன்று அறிக்கை முறைகள்:

  • விலை மையம். ஒரு வணிக அலகு அதன் செலவுகளின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. செலவினங்களைக் குறைப்பதில் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.

  • இலாப மையம். ஒரு வணிக அலகு அது உருவாக்கும் லாபத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இலாபங்களை அதிகரிப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது, இது வருவாயை அதிகரிப்பது மற்றும் செலவுகளைக் குறைப்பதன் மூலம் அடைய முடியும்.

  • முதலீட்டு மையம். ஒரு வணிக அலகு அதன் முதலீட்டின் வருவாயின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. மொத்த டாலர்களிலும் விற்பனையின் சதவீதமாகவும் இந்த வருவாயை அதிகரிப்பதில் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. விற்பனையை அதிகரித்தல், செலவுகளைக் குறைத்தல் மற்றும் சொத்துக்களின் முதலீட்டைக் குறைத்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் இதை அடைய முடியும்.

நிலையான சொத்துக்கள் மற்றும் / அல்லது பணி மூலதனத்தில் ஒரு வணிக அலகு ஒரு பெரிய முதலீடு இருக்கும் சூழ்நிலைகளில் முதலீட்டு மைய கருத்து மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

முதலீட்டு மையக் கருத்தின் மையத்தில் முதலீடு (ROI) சதவீதம் கையாளுதலுக்கு உட்பட்டது, ஏனெனில் ஒரு வணிக அலகு மேலாளர் ROI ஐ செயற்கையாக சொத்து பயன்பாட்டை செயற்கையாகக் குறைப்பதன் மூலம் நீண்டகால எதிர்பார்ப்புகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அளவிற்கு வணிக.