சம மதிப்பு வரையறை

பங்குக்கான சம மதிப்பு

சம மதிப்பு என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் சாசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பங்கு விலை. சம மதிப்புக் கருத்தாக்கத்தின் பின்னணியில் இருந்த நோக்கம் என்னவென்றால், ஒரு வழங்கும் நிறுவனம் சம மதிப்புக்கு கீழே ஒரு விலையில் பங்குகளை வழங்காது என்று வருங்கால முதலீட்டாளர்களுக்கு உறுதியளிக்க முடியும். இருப்பினும், சம மதிப்பு இப்போது வழக்கமாக ஒரு பங்குக்கு .0 0.01 போன்ற குறைந்தபட்ச தொகையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் சில மாநில சட்டங்கள் ஒரு நிறுவனத்திற்கு சம மதிப்புக்கு கீழே பங்குகளை விற்க முடியாது என்று சில மாநில சட்டங்கள் இன்னும் தேவைப்படுகின்றன; குறைந்த மதிப்புள்ள நாணயத்தில் சம மதிப்பை அமைப்பதன் மூலம், ஒரு நிறுவனம் அதன் பங்குகள் பென்னி பங்கு வரம்பில் விற்கத் தொடங்கினால் எதிர்கால பங்கு விற்பனையில் எந்த பிரச்சனையும் தவிர்க்கிறது.

சில மாநிலங்கள் எந்தவொரு சம மதிப்பும் இல்லாத பங்குகளை வெளியிட நிறுவனங்களை அனுமதிக்கின்றன, இதனால் ஒரு நிறுவனம் தனது பங்குகளை விற்கக்கூடிய தத்துவார்த்த குறைந்தபட்ச விலை இல்லை. எனவே, சம மதிப்பிற்கான காரணம் பயன்பாட்டில் இல்லை, ஆனால் இந்த சொல் இன்னும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மற்றும் சம மதிப்புடன் பங்குகளை வழங்கும் நிறுவனங்கள் இன்னும் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் சம மதிப்பு தொகையை ஒரு தனி கணக்கில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

ஒரு பங்கின் சம மதிப்பின் அளவு பங்குச் சான்றிதழின் முகத்தில் அச்சிடப்படுகிறது. பங்குக்கு சம மதிப்பு இல்லை என்றால், அதற்கு பதிலாக "சம மதிப்பு இல்லை" சான்றிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

விருப்பமான பங்குக்கான சம மதிப்பு

விருப்பமான பங்குகளின் ஒரு பங்கின் சம மதிப்பு என்பது தொடர்புடைய ஈவுத்தொகை கணக்கிடப்படும் தொகை ஆகும். ஆகவே, பங்குகளின் சம மதிப்பு $ 1,000 மற்றும் ஈவுத்தொகை 5% எனில், விருப்பமான பங்கு நிலுவையில் இருக்கும் வரை வழங்கும் நிறுவனம் ஆண்டுக்கு $ 50 செலுத்த வேண்டும்.

பத்திரங்களுக்கான சம மதிப்பு

ஒரு பத்திரத்தின் சம மதிப்பு பொதுவாக $ 1,000 ஆகும், இது முதிர்வு தேதியில் பத்திர சான்றிதழை வழங்கும் நிறுவனம் வழங்கும் முக அளவு. சம மதிப்பு என்பது முதலீட்டாளர்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டிய வட்டியைக் கணக்கிடும் தொகையாகும். எனவே, ஒரு பத்திரத்தின் மீதான வட்டி விகிதம் 10% ஆகவும், பத்திர சம மதிப்பு $ 1,000 ஆகவும் இருந்தால், பத்திரத்தை மீட்டெடுக்கும் வரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் வழங்கும் நிறுவனம் $ 100 செலுத்த வேண்டும்.

பத்திரங்கள் பொதுவாக திறந்த சந்தையில் சம மதிப்பை விட அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கும் விலையில் விற்கப்படுகின்றன. சம மதிப்பை விட விலை அதிகமாக இருந்தால், வழங்கும் நிறுவனம் அதன் வட்டி கொடுப்பனவுகளை சம மதிப்பில் மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும், எனவே பத்திரத்தின் உரிமையாளருக்கு பயனுள்ள வட்டி விகிதம் பத்திரத்தின் மீதான வட்டி விகிதத்தை விட குறைவாக இருக்கும். ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு பத்திரத்தை அதன் சம மதிப்புக்கு கீழே ஒரு விலையில் வாங்கினால் தலைகீழ் உண்மை - அதாவது, முதலீட்டாளருக்கு பயனுள்ள வட்டி விகிதம் பத்திரத்தின் குறிப்பிட்ட வட்டி விகிதத்தை விட அதிகமாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஏபிசி நிறுவனம் par 1,000 சம மதிப்பு மற்றும் 6% வட்டி விகிதத்தைக் கொண்ட பத்திரங்களை வெளியிடுகிறது. ஒரு முதலீட்டாளர் பின்னர் திறந்த சந்தையில் ஏபிசி பத்திரத்தை $ 800 க்கு வாங்குகிறார். பத்திரத்தை வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஏபிசி இன்னும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் $ 60 வட்டிக்கு செலுத்துகிறது. புதிய முதலீட்டாளருக்கு, பத்திரத்தின் பயனுள்ள வட்டி விகிதம் interest 60 வட்டி $ $ 800 கொள்முதல் விலை = 7.5%.