கிடங்கு ரசீது

ஒரு கிடங்கு ரசீது என்பது ஒரு ஆவணமாகும், அதில் ஒரு கிடங்கில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களை வகைப்படுத்தலாம். ரசீது பொருட்களின் தலைப்பைக் குறிக்கிறது. கிடங்கு ரசீதுகள் பொருட்களை வழங்காமல் விற்க பயன்படுத்தலாம். அதற்கு பதிலாக, புதிய உரிமையாளர் தொடர்ந்து கிடங்கில் பொருட்களை சேமித்து வைக்கிறார். கிடங்கு ரசீதில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன, அவை:

  • பேச்சுவார்த்தைக்குட்பட்டது. இந்த பதிப்பு ஆவணத்தை தாங்கியவருக்கு வழங்கக்கூடியது என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது, அதாவது அவை கடன்களுக்கான பிணையமாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். கடன் வாங்கியவர் இயல்புநிலையாக இருந்தால், கடன் வழங்குபவர் கிடங்கு ரசீதை எடுத்துக்கொள்வார், மேலும் கடனை செலுத்துவதற்கு பொருட்களை விற்கலாம்.

  • பேச்சுவார்த்தைக்குட்பட்டது. இந்த பதிப்பு யாருக்கு பொருட்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது.

விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் போன்ற பல வகையான பொருட்களின் சேமிப்பிற்கு கிடங்கு ரசீதுகள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.