இயல்பான ஆதாயங்கள் மற்றும் இழப்புகள்

இயல்பான ஆதாயங்கள் மற்றும் இழப்புகள் உண்மையில் ஒரு முதலாளியால் செய்யப்படும் ஓய்வூதிய கொடுப்பனவுகளுக்கும் எதிர்பார்க்கப்படும் தொகைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை உள்ளடக்கியது. செலுத்தப்பட்ட தொகை எதிர்பார்த்ததை விட குறைவாக இருந்தால் ஒரு ஆதாயம் ஏற்படுகிறது. செலுத்தப்பட்ட தொகை எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக இருந்தால் இழப்பு ஏற்படுகிறது. பணியாளர் பதவிக்காலம் மற்றும் ஊதிய விகிதம் பென்ஷன் கணக்கீடுகளில் அதிகரிப்பது போன்ற பிரச்சினைகளை காரணியாகக் கொண்டிருப்பதன் காரணமாக, எதிர்பார்க்கப்படும் ஓய்வூதியத் தொகைகள் இருப்பது அவசியம்.

இயல்பான அனுமானங்களில் சரிசெய்தல்களிலிருந்து ஆதாயங்களும் இழப்புகளும் ஏற்படலாம்.