புத்தகங்களின் வரையறையை சமைக்கவும்

புத்தகங்களை சமைக்க ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி முடிவுகளை மேம்படுத்த கணக்கியல் தந்திரத்தைப் பயன்படுத்துவது அடங்கும். விற்பனையை செயற்கையாக உயர்த்துவது அல்லது செலவுகளைக் குறைப்பது இதில் அடங்கும். மாற்றாக, தொழில்நுட்ப ரீதியாக சட்டபூர்வமான நிதி முடிவுகளை மேம்படுத்த வணிக நடைமுறைகளில் ஒருவர் ஈடுபடலாம், ஆனால் இது நீண்ட காலத்திற்கு வணிகத்தில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். புத்தகங்களை சமைக்க பல வழிகள் இங்கே:

பொய்மைப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள்

  • முந்தைய அறிக்கையிடல் காலத்திற்குள் கூடுதல் விற்பனையைப் பதிவுசெய்ய மாத இறுதியில் புத்தகங்களைத் திறந்து விடுங்கள்.

  • அறிக்கையிடல் காலத்தில் செலவினங்களை பதிவு செய்யவில்லை, அவை அந்தக் காலகட்டத்தில் வள நுகர்வுகளை தெளிவாக பிரதிபலிக்கின்றன.

  • குத்தகை ஏற்பாடுகளின் விதிமுறைகளை மாற்றுவதன் மூலம் பொறுப்பு மூன்றாம் தரப்பினரால் வைத்திருப்பதாகத் தோன்றுகிறது, இதன் மூலம் பொறுப்பை நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பிலிருந்து விலக்கி வைக்கும்.

  • ஓய்வூதியக் கடன்களை விட குறைவாக பதிவு செய்வது உண்மையில் தான்.

  • உண்மையான இழப்பு வீதத்தை பிரதிபலிக்காத சந்தேகத்திற்கிடமான கணக்குகளுக்கான கொடுப்பனவு போன்ற செலவு இருப்புக்களை அமைத்தல்.

  • சரக்கு விற்பனையை அவை உண்மையான விற்பனை என பதிவு செய்தல்.

  • "குக்கீ ஜாடி" என அமைக்கப்பட்ட ஒரு முறை கட்டணம் வசூலிப்பது, அடுத்தடுத்த காலங்களில் செலவுகளை எழுதுவதற்கும், லாபத்தை செயற்கையாக உயர்த்துவதற்கும் பயன்படுத்தலாம்.

வணிக நடைமுறைகள்

  • வாடிக்கையாளர்களுக்கு தத்ரூபமாக பயன்படுத்தக்கூடியதை விட அதிகமான பொருட்களை விற்க சேனல் திணிப்புகளில் ஈடுபடுங்கள்.

  • வாடிக்கையாளர்களுக்கு பெறத்தக்கவைகளை செலுத்த முடியாவிட்டாலும், விற்பனையை அதிகரிப்பதற்காக வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிக கடன் நிலைகளை வழங்கவும்.