செயல்படாத வருமான வரையறை

செயல்படாத வருமானம் என்பது ஒரு வணிகத்தின் முக்கிய இயக்க நடவடிக்கைகளுக்கு வெளியே உள்ள செயல்பாடுகளால் உருவாக்கப்படும் எந்தவொரு லாபம் அல்லது இழப்பு ஆகும். ஒரு நிறுவனத்தின் முக்கிய செயல்பாடுகளின் லாபத்தை (ஏதேனும் இருந்தால்) தீர்மானிக்க இந்த பொருட்களின் விளைவுகளை அகற்றும் வெளிப்புற ஆய்வாளர்களால் இந்த கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. செயல்படாத வருமானத்திற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் அனைத்தும் பின்வருமாறு:

  • ஈவுத்தொகை வருமானம்

  • சொத்து குறைபாடு இழப்புகள்

  • முதலீடுகளின் லாபம் மற்றும் இழப்புகள்

  • அந்நிய செலாவணி பரிவர்த்தனைகளில் ஆதாயங்கள் மற்றும் இழப்புகள்

செயல்படாத வருமானம் சொத்து குறைபாட்டில் இழப்பு போன்ற ஒரு முறை நிகழ்வாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், ஈவுத்தொகை வருமானம் போன்ற சில வகையான வருமானங்கள் தொடர்ச்சியான இயல்புடையவை, ஆனால் அவை இன்னும் செயல்படாத வருமானத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படுகின்றன.

மோசமான செயல்பாட்டு முடிவுகளை மறைக்க ஒரு வணிகமானது செயல்படாத வருமானத்தைப் பயன்படுத்த முயற்சிக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சுற்று நிதியுதவி பெறுபவர் பணத்தை முதலீடு செய்யலாம் மற்றும் இவ்வளவு பெரிய வட்டி வருமானத்தை ஈட்ட முடியும், இது மொத்த வருவாயின் மிகப்பெரிய பகுதியாகும்; இயக்க வருமானம் குறைவாக இருக்கும் தொடக்க வணிகத்திற்கு இது மிகவும் பொதுவானது. சில குறைவான நெறிமுறை நிறுவனங்கள், அவர்களின் முக்கிய செயல்பாடுகள் எவ்வளவு சிறப்பாக செயல்படுகின்றன என்பதைப் பற்றி முதலீட்டாளர்களை தவறாக வழிநடத்துவதற்காக, செயல்படாத வருமானத்தை இயக்க வருமானமாக வகைப்படுத்த முயற்சிக்கின்றன.

ஒரு நிறுவனம் திடீரென அதிகரிக்கும் அல்லது அதன் அறிக்கையிடப்பட்ட வருமானத்தில் சரிவை சந்திக்கும் போது, ​​இது செயல்படாத வருமானத்தால் ஏற்பட்டிருக்கலாம், ஏனெனில் முக்கிய வருவாய் காலப்போக்கில் ஒப்பீட்டளவில் நிலையானதாக இருக்கும்.

இயக்க அல்லாத வருமானம் இயக்க லாப வரி உருப்படிக்குப் பிறகு வருமான அறிக்கையின் அடிப்பகுதியில் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.