முன்கூட்டியே பணம் செலுத்துவது எப்படி

விற்பனையாளர் பொருட்களை அனுப்புவதற்கு முன்பு அல்லது வாங்குபவருக்கு சேவைகளை வழங்குவதற்கு முன்பு ஒரு விற்பனை நிறுவனம் வாங்குபவரிடமிருந்து பணம் பெறும்போது முன்கூட்டியே செலுத்துதல் செய்யப்படுகிறது. முன்கூட்டியே மூன்று சூழ்நிலைகளில் நடக்கலாம்:

  • ஒரு வாங்குபவர் ஒரு ஆர்டருக்கு விருப்பமான சிகிச்சையை விரும்புகிறார்

  • விற்பனையாளர் வாங்குபவருக்கு கடன் வழங்க மறுக்கிறார்

  • வாங்குபவர் கணக்கியலின் பண அடிப்படையில் இருக்கிறார் மற்றும் முன்கூட்டியே செலுத்துவதன் மூலம் ஒரு செலவை முன்கூட்டியே பதிவு செய்ய விரும்புகிறார்

முன்கூட்டியே செலுத்துவதற்கான கணக்கியல்

வாங்குபவர் மற்றும் விற்பவர் இருவரின் கண்ணோட்டத்தில் முன்கூட்டியே செலுத்துதலுக்கான கணக்கீட்டை நாங்கள் உரையாற்றுவோம்.

  • வாங்குபவரின் முன்னோக்கு. வாங்குபவரின் கண்ணோட்டத்தில், முன்கூட்டியே செலுத்துதல் என்பது ப்ரீபெய்ட் செலவினக் கணக்கிற்கான பற்று மற்றும் பணக் கணக்கில் கடன் என பதிவு செய்யப்படுகிறது. ப்ரீபெய்ட் உருப்படி இறுதியில் நுகரப்படும் போது, ​​தொடர்புடைய செலவுக் கணக்கு பற்று வைக்கப்பட்டு, ப்ரீபெய்ட் செலவினக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். ப்ரீபெய்ட் செலவினக் கணக்கை வாங்குபவர்கள் அதிகமாகப் பயன்படுத்தலாம், இதன் விளைவாக ஏராளமான சிறிய ப்ரீபெய்ட் பொருட்களைக் கண்காணிக்க முடியும். பல பொருட்களைக் கண்காணிப்பதற்கான செலவைத் தவிர்ப்பதற்கு, ஒரு முன்கூட்டியே செலுத்துதல் ஒரு குறிப்பிட்ட குறைந்தபட்ச வரம்பைத் தாண்டினால் மட்டுமே முன்கூட்டியே செலுத்தும் கணக்கியல் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்; மற்ற அனைத்து செலவினங்களும் அவை இன்னும் நுகரப்படாவிட்டாலும் கூட, அவற்றை வசூலிக்க வேண்டும்.

  • விற்பனையாளர் முன்னோக்கு. விற்பனையாளரின் கண்ணோட்டத்தில், முன்கூட்டியே செலுத்துதல் என்பது முன்கூட்டியே செலுத்துதலுக்கான பொறுப்புக் கணக்கில் வரவு, மற்றும் பணக் கணக்கில் பற்று என பதிவு செய்யப்படுகிறது. ப்ரீபெய்ட் வாடிக்கையாளர் ஆர்டர் இறுதியில் அனுப்பப்படும் போது, ​​முன்கூட்டியே செலுத்தும் கணக்கு பற்று மற்றும் தொடர்புடைய வருவாய் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். சில முன்கூட்டியே செலுத்துதல்கள் உள்ளன, எனவே இந்த உருப்படிகள் ஒப்பீட்டளவில் எளிதாக கண்காணிக்கப்படும்.

சுருக்கமாக, முன்கூட்டியே செலுத்துதல் வாங்குபவரின் சொத்தாகவும், விற்பனையாளரால் ஒரு பொறுப்பாகவும் பதிவு செய்யப்படுகிறது. இந்த உருப்படிகள் வழக்கமாக ஒவ்வொரு கட்சியின் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் முறையே தற்போதைய சொத்துக்கள் மற்றும் தற்போதைய பொறுப்புகள் எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை பொதுவாக ஒரு வருடத்திற்குள் தீர்க்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டாக, இணைய விளம்பரத்திற்காக ஒரு நிறுவனம் முன்கூட்டியே, 000 12,000 செலுத்துகிறது, அது ஒரு முழு ஆண்டு வரை நீட்டிக்கப்படும். நிறுவனம் ஆரம்பத்தில் முழுத் தொகையையும் ப்ரீபெய்ட் செலவினக் கணக்கில் வசூலிக்கிறது, பின்னர் அதன் செலவினத்தைப் பயன்படுத்துவதைப் பிரதிபலிக்க ஒவ்வொரு அடுத்த மாதத்திலும் விளம்பர செலவுக் கணக்கில் $ 1,000 வசூலிக்கிறது. ப்ரீபெய்ட் செலவு சொத்து ஆண்டு இறுதிக்குள் அகற்றப்படும்.

மற்றொரு எடுத்துக்காட்டுக்கு, ஒரு பனி உழும் நிறுவனம் அடுத்த நான்கு மாதங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் அதன் வாகன நிறுத்துமிடத்தை உழுவதற்கு ஈடாக ஒரு வாடிக்கையாளரிடமிருந்து $ 10,000 முன்கூட்டியே பணம் பெறுகிறது. உழவு நிறுவனம் ஆரம்பத்தில் ரசீதை ஒரு பொறுப்பாக பதிவுசெய்கிறது, பின்னர் அடுத்த நான்கு மாதங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் மாதத்திற்கு, 500 2,500 என்ற விகிதத்தில் ஒரு தொகையை வருவாய் கணக்கில் மாற்றும்.