அசாதாரண கெடுதல்

அசாதாரண கெடுதல் என்பது ஒரு உற்பத்தி செயல்முறையால் உருவாக்கப்படும் ஸ்கிராப்பின் அளவு சாதாரண, எதிர்பார்க்கப்படும் அளவை விட அதிகமாகும். இந்த அதிகப்படியான கெட்டுப்போன செலவுக்கு ஏற்படும் செலவுக்கு விதிக்கப்படுகிறது. தவறான கெடுதலுக்கு தவறான ஆபரேட்டர் பயிற்சி, தவறான இயந்திர அமைப்புகள் மற்றும் தரமற்ற பொருட்களின் தரம் உள்ளிட்ட பல காரணங்கள் உள்ளன.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு உற்பத்தி செயல்முறை 5% கெடுக்கும் வீதத்தைக் கொண்டுள்ளது. Run 1,000,000 மதிப்புள்ள உற்பத்தி ஓட்டம் தொடங்கப்படுகிறது, இதற்காக நிலையான ஸ்கிராப் செலவு $ 50,000 என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உண்மையான ஸ்கிராப் தொகை, 000 58,000 ஆக மாறும், எனவே உற்பத்தி ஓட்டத்துடன் தொடர்புடைய அசாதாரண ஸ்கிராப் $ 8,000 ஆகும்.