இண்டர்கம்பனி நெட்டிங்

இண்டர்கம்பனி நெட்டிங் என்பது பெறத்தக்க கணக்குகள் மற்றும் ஒரே பெற்றோருக்குச் சொந்தமான இரண்டு வணிக நிறுவனங்களுக்கிடையில் செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளை ஈடுசெய்வதாகும், இதனால் அவற்றின் பெறத்தக்கவைகள் மற்றும் செலுத்த வேண்டியவற்றுக்கு இடையிலான நிகர வேறுபாட்டிற்கு மட்டுமே கட்டணம் செலுத்தப்படுகிறது.

இண்டர்கம்பனி நெட்டிங் சர்வதேச கொடுப்பனவுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனென்றால் ஒரு வணிகமானது மொத்த தொகைகளை விட நிறுவனங்களுக்கிடையில் செலுத்த வேண்டிய வெளிநாட்டு நாணயங்களின் மிகக் குறைந்த நிகர அளவுகளை பாதுகாக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை இது அடையாளம் காட்டுகிறது.