பொது பேரேடு

ஒரு பொது லெட்ஜர் என்பது ஒரு நிறுவனத்திற்குள் நிகழும் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் சுருக்கமாகக் கூறும் கணக்குகளின் முதன்மை தொகுப்பாகும். பொது லெட்ஜரில் சுருக்கமாகக் கூறும் துணை துணை லெட்ஜர்கள் இருக்கலாம். பொது லெட்ஜர், ஒரு வணிகத்தின் நிதி அறிக்கைகளில் தகவல்களைத் திரட்ட பயன்படுத்தப்படுகிறது; இது கணக்கியல் மென்பொருளுடன் தானாகவே செய்யப்படலாம் அல்லது சோதனை இருப்பு அறிக்கையில் உள்ள தகவல்களிலிருந்து கைமுறையாக நிதி அறிக்கைகளை தொகுப்பதன் மூலம் (இது பொது லெட்ஜரில் முடிவடையும் நிலுவைகளின் சுருக்கமாகும்).

பொது லெட்ஜரில் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் ஒரு பற்று மற்றும் கடன் நுழைவு உள்ளது, இதனால் பொது லெட்ஜரில் உள்ள அனைத்து பற்று நிலுவைகளின் மொத்த தொகை எப்போதும் அனைத்து கடன் நிலுவைகளையும் பொருத்த வேண்டும். அவை பொருந்தவில்லை என்றால், பொது லெட்ஜர் என்று கூறப்படுகிறது சமநிலைக்கு வெளியே, மற்றும் நம்பகமான நிதிநிலை அறிக்கைகள் அதிலிருந்து தொகுக்கப்படுவதற்கு முன்பு சரிசெய்யப்பட வேண்டும்.

ஒரு வணிகத்தின் சொத்துக்கள், பொறுப்புகள், பங்கு, வருவாய், செலவு, ஆதாயம் மற்றும் இழப்பு பரிவர்த்தனைகளை பதிவு செய்ய தேவையான அனைத்து தனிப்பட்ட கணக்குகளையும் பொது லெட்ஜர் கொண்டுள்ளது. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், விரிவான பரிவர்த்தனைகள் இந்த பொது லெட்ஜர் கணக்குகளில் நேரடியாக பதிவு செய்யப்படுகின்றன. சில சந்தர்ப்பங்களில், பரிவர்த்தனைகளின் அளவு பொது லெட்ஜரில் பதிவுகளை வைத்திருப்பதை விட அதிகமாக இருக்கும், பரிவர்த்தனைகள் ஒரு துணை லெட்ஜருக்கு மாற்றப்படும், இதிலிருந்து கணக்கு மொத்தங்கள் பொது லெட்ஜரில் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக் கணக்கில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. பிந்தைய வழக்கில், நிதி அறிக்கைகளில் ஒரு சிக்கலை ஆராய்ச்சி செய்யும் ஒருவர் அசல் பரிவர்த்தனை பற்றிய தகவல்களைக் கண்டுபிடிக்க துணை லெட்ஜரைத் திரும்பப் பார்க்க வேண்டும். பொது லெட்ஜர் வழக்கமாக ஒரு நிறுவனத்தின் ஆண்டு இறுதி புத்தகத்தில் அச்சிடப்பட்டு சேமிக்கப்படுகிறது, இது அதன் வணிக பரிவர்த்தனைகளின் ஆண்டு காப்பகமாக செயல்படுகிறது.

பொது லெட்ஜர் கணக்குகளுக்கு தனிப்பட்ட அடையாளம் காணும் கணக்கு எண்கள் ஒதுக்கப்படுகின்றன. இந்த எண்கள் எளிய மூன்று இலக்க குறியீட்டிலிருந்து தனிப்பட்ட துறைகள் மற்றும் துணை நிறுவனங்களை அடையாளம் காணும் மிகவும் சிக்கலான பதிப்பு வரை இருக்கலாம். பொது லெட்ஜரில் உள்ள கணக்கு எண்கள் பொதுவாக உள்ளமைக்கப்படுகின்றன, இதனால் இருப்புநிலைக்கு சுருக்கமாகக் கூறப்படும் அனைத்து கணக்குகளும் வருமான அறிக்கையில் சுருக்கமாகக் கூறப்படும் அனைத்து கணக்குகளுக்கும் முன்பே பட்டியலிடப்படுகின்றன.

ஒத்த விதிமுறைகள்

பொது லெட்ஜர் இறுதி நுழைவு புத்தகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.