கைசன் வரையறை

கைசென் என்பது தொடர்ச்சியான மேம்பாட்டு செயல்முறையாகும், இது தற்போதுள்ள செயல்முறைகளுக்கு சிறிய, அதிகரிக்கும் மேம்பாடுகளை குறிவைக்கிறது. இது வழக்கமாக ஒரு அமைப்பின் பணிக்குழுவின் பெரும் பகுதியை உள்ளடக்கியது. கைசென் பொதுவாக உற்பத்தி செயல்முறைகளை இலக்காகக் கொண்டது, ஆனால் ஒரு வணிகத்திற்குள் எங்கும் பயன்படுத்தலாம். இந்த மாற்றங்களைச் செய்வதற்குப் பின்னால் உள்ள நோக்கம் ஒரு நிறுவனம் முழுவதும் தரம் மற்றும் செயல்திறன் நிலைகளை மேம்படுத்துவது, பணி தரப்படுத்தல், கழிவுகளை அகற்றுவது மற்றும் சரியான நேரத்தில் செயல்பாடுகள் போன்ற கருத்துகளில் கவனம் செலுத்துவதாகும். நீண்ட காலத்திற்கு பின்பற்றப்படும்போது, ​​கைசென் ஒரு நிறுவனத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும், அது அதன் போட்டி நிலையை வலுவாக உயர்த்தும். அடிப்படை கருத்தில் இரண்டு வேறுபாடுகள் உள்ளன, அவை:

  • கைசன் பிளிட்ஸ். இது ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்முறையில் கைசென் நடவடிக்கைகளின் இறுக்கமான கவனம், குறுகிய காலத்திற்குள் அதிக எண்ணிக்கையிலான சிறிய மாற்றங்களைச் செயல்படுத்தும் நோக்கத்துடன்.

  • கைசன் வெடித்தார். இது ஒரு செயல்பாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட கைசன் நுட்பத்தின் பயன்பாடு ஆகும்.

கைசனைச் செயல்படுத்துவதற்கான அடிப்படை செயல்முறை ஓட்டம் முதலில் இருக்கும் அமைப்பை முதலில் மதிப்பிடுவது, பின்னர் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்களைத் திட்டமிடுவது, பின்னர் மாற்றங்களைச் செயல்படுத்துதல் மற்றும் இறுதியாக மாற்றத்தின் முடிவுகளை மதிப்பீடு செய்வது. கைசன் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முன்பு கைசன் வசதிகள் பயிற்சி மற்றும் சான்றிதழைப் பெறுகின்றன.