வேலை நீக்க ஊதியம்

கடுமையான ஊதியம் என்பது ஒரு பணியாளருக்கு ஒரு முதலாளி செலுத்தும் இழப்பீடு ஆகும், இது வணிகத்திலிருந்து நபர் வெளியேறுவதால் தூண்டப்படுகிறது. பணிநீக்க ஊதியத்தின் அளவு பொதுவாக பணியாளர் கையேட்டில் வரையறுக்கப்படுகிறது, எனவே இது வணிகத்தால் கணிசமாக மாறுபடும். எடுத்துக்காட்டாக, வேலை செய்யும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு நிறுவனம் ஒரு வார ஊதியத்தை வழங்கலாம். ஒரு ஊழியர் வெளியேறும் சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்து, பிரிவினை ஊதியத்தை வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் குறைவாக இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, பணிநீக்கம் ஏற்பட்டால் அது செலுத்தப்படலாம், ஆனால் தனிநபர் காரணத்திற்காக நீக்கப்பட்டால் அது செலுத்தப்படாது. பிரிவினை ஊதியத்தை வழங்குவதற்கான ஒரு காரணம், இது உள்ளூர் சமூகம் மற்றும் பொதுமக்களுடனான உறவை பெருமளவில் மேம்படுத்துகிறது, இது ஊழியர்களுக்கு எந்தவிதமான இழப்பீடும் இல்லாமல் பணிநீக்கம் செய்யப்படுவதைக் காணலாம்.

கடுமையான ஊதியம் ஒரு பிரித்தல் தொகுப்பில் சேர்க்கப்படலாம், அதில் வெளிமாநில ஆலோசனை மற்றும் சுகாதார காப்பீட்டிற்கான நீட்டிக்கப்பட்ட அணுகல் ஆகியவை அடங்கும்.