புல தணிக்கையாளர் வேலை விளக்கம்

நிலை விளக்கம்: கள கணக்காய்வாளர்

அடிப்படை செயல்பாடு: கள தணிக்கையாளர் நிலை முதன்மையாக தலைமையகப் பகுதியிலிருந்து விலகி, தொலைதூர இடங்களில் உள்ள சிக்கல்களை விசாரிக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் உள்ள ஒரு நபர் சரக்குகளைத் தணிக்கை செய்வது அல்லது மோசடி சிக்கல்களை ஆராய்வது போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட நிபுணத்துவத்தைக் கொண்டிருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. இந்த நபர் தனியாக வேலை செய்வதால், அவர் அல்லது அவள் குறைந்த அளவிலான மேற்பார்வையுடன் பணிபுரிய வசதியாக இருக்க வேண்டும்.

முதன்மை பொறுப்புக்கள்:

  1. இடர் மதிப்பீடுகளைச் செய்யுங்கள்.

  2. தணிக்கைத் திட்டத்தை உருவாக்கவும்.

  3. உள் கணக்கியல் மற்றும் செயல்பாட்டு ஆவணங்களை பெற்று மதிப்பீடு செய்யுங்கள்.

  4. பரிந்துரைகளை உருவாக்குதல் மற்றும் செலவு சேமிப்பு நடவடிக்கைகளை உருவாக்குதல்.

  5. கண்டுபிடிப்புகள் தொடர்பான அறிக்கைகளைத் தயாரித்து முன்வைக்கவும்.

  6. பின்தொடர்தல் தணிக்கைகளை நடத்துதல்.

  7. கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிக்கல்கள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு சரிசெய்வது என்பது குறித்து ஊழியர்களுக்கு தற்காலிக ஆலோசனைகளை வழங்குதல்.

விரும்பிய தகுதிகள்: கணக்கியலில் இளங்கலை பட்டம், அத்துடன் சிறந்த பகுப்பாய்வு மற்றும் விளக்கக்காட்சி திறன். சிறந்த அறிக்கை எழுதும் திறனும் இருக்க வேண்டும். சிறிய மேற்பார்வையுடன் பணியாற்றக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும். சான்றளிக்கப்பட்ட உள் தணிக்கையாளர் சான்றிதழ் விரும்பப்படுகிறது.

வேலைக்கான நிபந்தனைகள்: புல தணிக்கையாளர் தொலைதூர இடங்களில் ஒரு வழக்கமான அடிப்படையில் பணியாற்றுவார் என்று எதிர்பார்க்கலாம், எனவே மாறுபட்ட அலுவலக நிலைமைகளைக் கையாளும்.

மேற்பார்வை: எதுவுமில்லை

வர்ணனை: இந்த நிலைக்கு உயர்நிலை தனிப்பட்ட திறன்கள் தேவை, ஏனெனில் கள தணிக்கையாளர்கள் நிறுவனம் முழுவதும் துறை ஊழியர்களுடன் தொடர்ந்து தொடர்புகொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கனரக பயண அட்டவணை இளைய தணிக்கையாளர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும், அவர்கள் குடும்ப கடமைகளுடன் பிணைக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு.