துணை நிறுவனத்தின் வரையறை

ஒரு துணை நிறுவனம் என்பது ஒரு வணிக நிறுவனமாகும், இது மற்றொரு நிறுவனத்தால் அதன் பெரும்பான்மை வாக்களிப்பு உரிமையின் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த தனி சட்ட அமைப்பு சில வரி சலுகைகளைப் பெறவோ, ஒரு தனி வணிகப் பிரிவின் முடிவுகளைக் கண்காணிக்கவோ, மற்ற நிறுவனங்களிலிருந்து ஆபத்தை பிரிக்கவோ அல்லது சில சொத்துக்களை விற்பனைக்கு தயாரிக்கவோ பயன்படுத்தப்படலாம். ஒரு துணை நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் பெற்றோர் நிறுவனம் அல்லது வைத்திருக்கும் நிறுவனம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். ஒரு பெற்றோர் நிறுவனம் டஜன் கணக்கான அல்லது நூற்றுக்கணக்கான துணை நிறுவனங்களை வைத்திருக்கலாம்.