பொருளாதார வாழ்க்கை

பொருளாதார வாழ்க்கை என்பது ஒரு நிறுவனம் ஒரு சொத்தைப் பயன்படுத்த முடியும் என்று எதிர்பார்க்கும் காலம், ஒரு சாதாரண நிலை பயன்பாடு மற்றும் தடுப்பு பராமரிப்பு ஆகியவற்றைக் கருதுகிறது. பொருளாதார வாழ்க்கை உற்பத்தி செய்யப்படும் அலகுகளின் எண்ணிக்கையையும் குறிக்கலாம்; எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வாகனத்தின் பொருளாதார வாழ்க்கை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பதிலாக 100,000 மைல்களாக இருக்கலாம்.

ஒரு சொத்துக்கு எதிராக தேய்மானம் விதிக்கப்படும் காலத்திற்கான அடிப்படையாக இந்த கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. செயல்திறன் காரணங்களுக்காக, ஒரு சொத்து வகைப்பாட்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு சொத்துக்கும் ஒரே பொருளாதார வாழ்க்கை ஒதுக்கப்படலாம். அவ்வாறு செய்வது தேய்மான செலவைக் கணக்கிடுவதை எளிதாக்குகிறது.

பொருளாதார வாழ்க்கை ஒரு சொத்தின் உடல் வாழ்க்கையை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும், ஏனெனில் அது இறுதியில் காலாவதியாகிவிடும், எனவே இனி உற்பத்தி செய்யமுடியாது, சொத்து கோட்பாட்டளவில் இன்னும் பயன்படுத்தப்படலாம் என்றாலும்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

பொருளாதார வாழ்க்கை சேவை வாழ்க்கை அல்லது பயனுள்ள வாழ்க்கை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.