சராசரி ஈக்விட்டி மீதான வருமானம்

சராசரி ஈக்விட்டி மீதான வருவாய் ஒரு நிறுவனத்தின் சராசரி பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டி அடிப்படையில் செயல்திறனை அளவிடுகிறது. ஒரு வணிகமானது அதன் பங்குகளை தீவிரமாக விற்பனை செய்து அல்லது திரும்ப வாங்குவது, பெரிய ஈவுத்தொகையை வழங்குதல் அல்லது குறிப்பிடத்தக்க லாபங்கள் அல்லது இழப்புகளை அனுபவிக்கும் சூழ்நிலைகளில் இந்த நடவடிக்கை குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

பங்கு சூத்திரத்தின் அடிப்படை வருவாய் என்பது நிகர வருமானம் என்பது பங்குதாரர்களின் பங்குகளால் வகுக்கப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், இந்த சூத்திரத்தில் உள்ள வகுத்தல் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் முடிவடையும் பங்குதாரர்களின் பங்கு எண்ணிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இதில் கடைசி நிமிட பங்கு விற்பனை, மறு கொள்முதல், ஈவுத்தொகை செலுத்துதல் மற்றும் பல அடங்கும். இதன் விளைவாக ஈக்விட்டி எண்ணிக்கை மீதான வருமானமாக இருக்கலாம், இது முழு அளவீட்டுக் காலத்திலும் உண்மையான வருவாயை துல்லியமாக பிரதிபலிக்காது.

ஒரு சிறந்த அணுகுமுறை சராசரி பங்கு எண்ணிக்கையை உருவாக்குவது. தொடக்க மற்றும் முடிவான பங்குதாரர்களின் பங்கு புள்ளிவிவரங்களை ஒன்றாகச் சேர்த்து இரண்டாகப் பிரிப்பதே எளிய அணுகுமுறை. இருப்பினும், நிகர வருமான எண்ணிக்கை பொருந்தும் காலகட்டத்தில் பல பங்கு பரிவர்த்தனைகள் இருந்திருந்தால், மேலும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட சராசரியை உருவாக்குவது அவசியமாக இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, இது சராசரியாக இருக்கலாம், இது ஆண்டின் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் முடிவடையும் பங்குதாரர்களின் பங்கு எண்ணிக்கையை உள்ளடக்கியது, பின்னர் அது முழு ஆண்டுக்கான நிகர வருமான புள்ளிவிவரமாக பிரிக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக மிகவும் துல்லியமான அளவீட்டு விளைவு.

இந்த விவாதத்தின் அடிப்படையில், சராசரி ஈக்விட்டி மீதான வருமானத்திற்கான சூத்திரம்:

நிகர வருமானம் ÷ ((பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டி தொடங்கி + பங்குதாரர்களின் பங்குகளை முடித்தல்) 2)

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வணிக ஆண்டு நிகர வருமானத்தில், 000 100,000 சம்பாதிக்கிறது. அதன் தொடக்க பங்குதாரர்களின் பங்கு 50,000 750,000 மற்றும் அதன் இறுதி பங்குதாரர்களின் பங்கு $ 1,000,000 ஆகும். சராசரி ஈக்விட்டி மீதான அதன் வருவாயின் கணக்கீடு:

, 000 100,000 நிகர வருமானம் ÷ ((50,000 750,000 தொடக்க ஈக்விட்டி + $ 1,250,000 ஈக்விட்டி ஈக்விட்டி) ÷ 2)

= 10%

ஒரு வணிகமானது அதன் பங்குதாரர்களின் பங்குகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை அரிதாகவே சந்தித்தால், கணக்கீட்டின் வகுப்பில் சராசரி ஈக்விட்டி எண்ணிக்கையைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை.