அழைப்பு பிரீமியம்

ஒரு அழைப்பு பிரீமியம் என்பது ஒரு பத்திரத்தின் முதிர்வு தேதிக்கு முன்னர் ஒரு பத்திரத்தை மீட்டெடுப்பதற்காக வழங்குபவர் செலுத்த தயாராக இருக்கும் ஒரு பத்திரத்தின் சம மதிப்புக்கு மேலான தொகையாகும். பத்திர ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளைப் பொறுத்து, தற்போதைய தேதி முதிர்வு தேதியை நெருங்கும்போது அழைப்பு பிரீமியம் பொதுவாக குறைகிறது. இந்த பிரீமியம் முதலீட்டாளர்கள் வைத்திருக்கும் பத்திரத்தை மீட்டெடுத்தால் வருமான இழப்புக்கு ஈடுசெய்யும் நோக்கம் கொண்டது, மேலும் அவர்கள் குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் நிதியை மறு முதலீடு செய்ய வேண்டும்.

ஒரு பத்திர வழங்குபவர் வழக்கமாக வட்டி விகிதம் குறைந்துவிட்டால் பத்திரங்களை மீட்டுக்கொள்கிறார், மாற்று பத்திரத்தில் குறைந்த விகிதத்தை செலுத்துவதற்காக அழைப்பு பிரீமியத்தை செலுத்துவதற்கான செலவு மதிப்புள்ளது.