பட்டியல் விலை வரையறை

பட்டியல் விலை என்பது ஒரு தயாரிப்பு அல்லது சேவையின் மேற்கோள் அல்லது அச்சிடப்பட்ட விலை. பட்டியல் விலைகள் விற்பனையாளரின் பட்டியல்கள் மற்றும் விற்பனை சிற்றேடுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. பட்டியல் விலையை வெளியிடுவதன் நோக்கம் ஒரு உற்பத்தியாளரின் தயாரிப்புகளுக்கு சில்லறை விற்பனையாளர்கள் வசூலிக்கும் விலையை உறுதிப்படுத்துவதாகும். ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு தயாரிப்புக்கு செலுத்த எதிர்பார்க்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த விலை இது; பல்வேறு தள்ளுபடிகளின் நிகர, செலுத்தப்பட்ட உண்மையான தொகை கணிசமாகக் குறைவாக இருக்கலாம். பட்டியல் விலைக்குக் கீழே வழக்கமாக விற்கும் விற்பனையாளர் தள்ளுபடி செய்பவராக வகைப்படுத்தப்படுகிறார்.

ஒரு விற்பனையாளர் பட்டியல் விலையிலிருந்து அதன் தள்ளுபடியின் அளவைக் கணக்கிடுகிறார். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனம் ஒரு ஊதா விட்ஜெட்டை $ 100 க்கு விற்கிறது, மேலும் வாங்குபவர் குறைந்தது ஐந்து விட்ஜெட்களைப் பெற்றால் 10% தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. தள்ளுபடியின் அளவு $ 100 பட்டியல் விலையாக கணக்கிடப்படுகிறது, இது 90% மற்றும் ஐந்து அலகுகளால் பெருக்கப்படுகிறது, இதன் விளைவாக நிகர விலை $ 450 ஆகும், அங்கு தொகுதி தள்ளுபடி $ 50 ஆகும்.

பட்டியல் விலை சில நேரங்களில் உற்பத்தியாளரின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சில்லறை விலை அல்லது எம்.எஸ்.ஆர்.பி என அழைக்கப்படுகிறது. இது பரிந்துரைக்கப்பட்ட சில்லறை விலை அல்லது எஸ்ஆர்பி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.