நிரந்தரத்தின் தற்போதைய மதிப்பு

நிரந்தர கருத்து என்பது ஒரே மாதிரியான பணப்புழக்கங்களின் எல்லையற்ற தொடரைக் குறிக்கிறது. இது பொதுவாக தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்க பகுப்பாய்விற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அங்கு இந்த பணப்புழக்கங்கள் அதன் தற்போதைய மதிப்புக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட பயன்பாடு என்பது தேதி வரம்பைத் தாண்டி அனைத்து பணப்புழக்கங்களையும் ஒருங்கிணைப்பதாகும், அதற்கான துல்லியமான பணப்புழக்கங்கள் கணிக்கப்படுகின்றன, இது ஒரு திட்டத்தின் முனைய மதிப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. முனைய மதிப்பை நிரந்தர சூத்திரத்துடன் கணக்கிடலாம், இது பின்வரும் படிகளைப் பயன்படுத்துகிறது:

  1. கணிப்புகளின் இறுதி ஆண்டுடன் தொடர்புடைய பணப்புழக்கங்களை மதிப்பிடுங்கள், மேலும் பிற்காலங்களில் மீண்டும் நிகழும் என்று எதிர்பார்க்கப்படாத அசாதாரண உருப்படிகளை இந்த தொகையிலிருந்து அகற்றவும்.
  2. சரிசெய்யப்பட்ட பணப்புழக்க புள்ளிவிவரத்திற்கான நியாயமான வளர்ச்சி விகிதத்தை பிற்காலங்களில் மதிப்பிடுங்கள். இந்த தொகை முழு பொருளாதாரத்திற்கும் வளர்ச்சி விகிதத்தை தோராயமாக மதிப்பிட வேண்டும். நிலையான வளர்ச்சியின் வீதம் மிகச் சிறியதாக இருக்க வேண்டும், மேலும் அது பூஜ்ஜியமாகவோ அல்லது எதிர்மறையான நபராகவோ இருக்கலாம்.
  3. இந்த வளர்ச்சி விகிதத்தை நிறுவனத்தின் எடையுள்ள சராசரி மூலதனச் செலவில் (WACC) கழித்து, முடிவை இறுதி ஆண்டிற்கான சரிசெய்யப்பட்ட பணப்புழக்கங்களாகப் பிரிக்கவும். சூத்திரம்:

சரிசெய்யப்பட்ட இறுதி ஆண்டு பணப்புழக்கம் W (WACC - வளர்ச்சி விகிதம்)

எடுத்துக்காட்டாக, நிரந்தரமாக மின்சாரத்தை உருவாக்கக்கூடிய புதிய வகை இணைவு ஆலையிலிருந்து திட்டமிடப்பட்ட வருமான ஓட்டத்தை க்ளோ அணு மதிப்பாய்வு செய்கிறது. பகுப்பாய்வு முதல் 20 ஆண்டுகளுக்கான வருடாந்திர பணப்புழக்கங்களாக உடைக்கப்படுகிறது, அதைத் தொடர்ந்து ஒரு முனைய மதிப்பு. 20 வது ஆண்டிற்கான எதிர்பார்க்கப்படும் பணப்புழக்கம், 000 10,000,000 ஆகும். இந்த பணப்புழக்கங்கள் அதன் பின்னர் 1% வீதத்தில் அதிகரிக்கும் என்று க்ளோ எதிர்பார்க்கிறது. நிறுவனம் 15% WACC ஐக் கொண்டுள்ளது. இந்த தகவலின் அடிப்படையில், முதலீட்டு வாய்ப்பின் முனைய மதிப்பு:

, 000 10,000,000 இறுதி ஆண்டு பணப்புழக்கம் ÷ (15% WACC - 1% வளர்ச்சி விகிதம்)

= $ 71,429,000 முனைய மதிப்பு

தள்ளுபடி விகிதம் மாறினால் ஒரு நிரந்தரத்தின் தற்போதைய மதிப்பு மாறலாம். எடுத்துக்காட்டாக, தள்ளுபடி வீதம் குறைந்துவிட்டால், இது தற்போதைய மதிப்பை அதிகரிக்கும், மற்றும் நேர்மாறாகவும்.