மெமோ நுழைவு

மெமோ என்ட்ரி என்பது ஒரு பரிவர்த்தனை ஆகும், இது பொது லெட்ஜருக்கு எந்த இடுகையும் இல்லை. இந்த நுழைவு பங்கு பிளவுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, அங்கு பங்குகளின் எண்ணிக்கை நிலுவையில் உள்ளது, ஆனால் அடிப்படை பங்கு கணக்குகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் மாற்றத்தைக் குறிப்பிட இந்த நுழைவு பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு மெமோ நுழைவுக்கான எடுத்துக்காட்டு, “[தேதியில்], 2: 1 பங்கு பிளவு ஏற்பட்டது, இது நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கையை 50,000 முதல் 100,000 வரை அதிகரித்தது.” மெமோ உள்ளீடுகளைப் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று பல நிறுவனங்கள் தேர்ந்தெடுக்கின்றன.