வேலை ஒழுங்கு செலவுத் தாள்

ஒரு வேலை ஆணை செலவுத் தாள் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலைக்கு வசூலிக்கப்படும் செலவுகளைக் குவிக்கிறது. இது ஒரு வேலை செலவு முறைக்குள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த செலவுத் தாள் பொதுவாக ஒற்றை-அலகு அல்லது தொகுதி அளவிலான உற்பத்தி ஓட்டங்களுக்காக தொகுக்கப்படுகிறது. செலவுத் தாளில் உள்ள தகவல்களில் வேலை எண், தொடக்க மற்றும் நிறுத்த தேதிகள், உற்பத்தி செய்யப்படும் அலகுகளின் எண்ணிக்கை, அனைத்து நேரடி பொருட்கள் மற்றும் ஒரு வேலையுடன் தொடர்புடைய நேரடி தொழிலாளர் செலவுகள் மற்றும் ஒரு தொழிற்சாலை மேல்நிலை ஒதுக்கீடு ஆகியவை அடங்கும். இதன் விளைவாக வரும் தகவல்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கான செலவு-கூடுதல் பில்லிங்கிற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம், அல்லது ஒரு வேலைக்கு மேற்கோள் காட்டப்பட்ட விலை லாபத்தை விளைவித்ததா என்பதை நிர்வாகம் புரிந்துகொள்கிறது.