எதிர் கையொப்பம்

எதிர் கையொப்பம் என்பது சட்டப்பூர்வ ஆவணம் செல்லுபடியாகக் கருதப்படுவதற்கு முன்பு தேவைப்படும் கூடுதல் கையொப்பமாகும். பெரிய அளவிலான பணத்தை இழப்பதை உள்ளடக்கிய ஏற்பாடுகளுக்கு கூடுதல் அளவிலான கட்டுப்பாட்டை வழங்க எதிர் கையொப்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஒரு ஆவணத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள முதன்மை கையொப்பத்தின் நம்பகத்தன்மையை யாராவது சரிபார்த்துள்ளனர் என்பதைக் குறிக்க இந்த கூடுதல் கையொப்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முதன்மை கையொப்பமிட்டவர் ஆவணத்தின் உள்ளடக்கங்களை உண்மையில் அங்கீகரித்தார் மற்றும் அதன் விதிகளுக்கு ஒப்புக்கொள்கிறார் என்பதைக் குறிக்க எதிர் கையொப்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பல வகையான ஆவணங்களில், குறிப்பாக அடமானங்கள் மற்றும் பண ஆணைகள் போன்ற முக்கிய சொத்துக்களை மாற்றுவதில் சம்பந்தப்பட்டவை. சில வேலைவாய்ப்பு ஆவணங்கள் மற்றும் காப்பீட்டு ஒப்பந்தங்களிலும் அவை தேவைப்படுகின்றன.