வங்கி இருப்பு வரையறை

ஒரு வங்கி இருப்பு என்பது ஒரு வங்கிக் கணக்கிற்கான வங்கி அறிக்கையில் தோன்றும் முடிவான பண இருப்பு ஆகும். ஒரு கணக்கில் உள்ள பண இருப்பு குறித்த வங்கியின் பதிவு குறித்து விசாரணை நடத்தப்படும் எந்த நேரத்திலும் வங்கி இருப்பு பெறலாம். வங்கி இருப்பு எண்ணிக்கை ஒரு நிறுவனத்தின் கணக்கியல் ஊழியர்களால் அதன் மாதாந்திர வங்கி நல்லிணக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அங்கு ஒரு வங்கி நல்லிணக்க நடைமுறை மூலம் வங்கிக் கணக்கு தொடர்பான வங்கியின் மற்றும் நிறுவனத்தின் பதிவுகளுக்கு இடையிலான அனைத்து வேறுபாடுகளையும் ஊழியர்கள் தனிமைப்படுத்துகிறார்கள். வட்டி வருமானம் மற்றும் வங்கி சேவை கட்டணம் போன்ற பொருட்களைப் பதிவு செய்ய நிறுவனத்தின் கணக்கு பதிவுகளில் சில பத்திரிகை உள்ளீடுகள் இந்த நடைமுறைக்கு தேவைப்படலாம் (பொதுவாக). பத்திரிகை உள்ளீடுகள் தேவையில்லாத நேர வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், அதாவது போக்குவரத்தில் வைப்பு மற்றும் கணக்கிடப்படாத காசோலைகள்.

ஒரு நிறுவனம் ஈடுபடும்போது a தினசரி வங்கி நல்லிணக்கம், வங்கி இருப்பு என்பது முந்தைய நாளின் முடிவில் தொடர்புடைய வங்கிக் கணக்கிற்கான வங்கியின் இணையதளத்தில் தோன்றும் முடிவான பண இருப்பு ஆகும். கணக்கியல் ஊழியர்கள் அதன் தினசரி வங்கி நல்லிணக்க நடைமுறையின் ஒரு பகுதியாக இந்த எண்ணிக்கையைப் பயன்படுத்துவார்கள். மிகவும் துல்லியமான புத்தக சமநிலையை பராமரிக்கவும், மோசடி பரிவர்த்தனைகளை கூடிய விரைவில் கண்டறியவும் தினசரி நல்லிணக்கம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒரு வங்கி அறிக்கையின் இறுதி தேதி (மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய வங்கி இருப்பு) ஒரு மாதத்தின் கடைசி நாளோடு ஒத்துப்போவதில்லை, ஏனெனில் ஒரு நிறுவனம் அதன் வங்கி அறிக்கைகளுக்கு வேறு முடிவு தேதியைக் கோரலாம்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

வங்கி இருப்பு ஒரு வங்கியின் இருப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.