ஒருங்கிணைந்த இருப்புநிலை

ஒரு ஒருங்கிணைந்த இருப்புநிலை, இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் நிதி நிலையை முன்வைக்கிறது. இதன் விளைவாக குழுவின் சொத்துக்கள், பொறுப்புகள் மற்றும் சமபங்கு ஆகியவை ஒரே நிறுவனமாக இருப்பதைக் காட்டும் இருப்புநிலை. இந்த ஆவணம் வழக்கமாக ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகளின் முழுமையான தொகுப்பின் ஒரு பகுதியாக வழங்கப்படுகிறது. ஒரு ஒருங்கிணைந்த இருப்புநிலை தயாரிக்கப்படும் போது, ​​இரட்டை கணக்கீடு மூலம் எந்தவொரு கணக்குகளையும் உயர்த்துவதைத் தடுக்க நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான பரிவர்த்தனைகள் அகற்றப்படும்.