கட்டுப்பாட்டு சூழல்

கட்டுப்பாட்டு சூழல் என்பது நிர்வாகத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விரிவான தொகுப்பாகும், இது ஊழியர்கள் தங்கள் அன்றாட நடவடிக்கைகளில் எவ்வாறு ஈடுபடுகிறது என்பதற்கான தொனியை அமைக்கிறது. கட்டுப்பாட்டு சூழல் அனைத்து கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள், சிக்கல்களைக் கையாள்வதற்கு நிர்வாகத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவை ஆதரிக்கும் மதிப்புகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக எடுத்துக் கொண்டால், கட்டுப்பாட்டு சூழல் உள் கட்டுப்பாடுகளின் அமைப்புக்கு நிர்வாகத்தின் ஆதரவின் அளவைக் காட்டுகிறது.