செங்குத்து இருப்புநிலை

ஒரு செங்குத்து இருப்புநிலை என்பது இருப்புநிலை விளக்கக்காட்சி வடிவம் என்பது எண்களின் ஒற்றை நெடுவரிசையாகும், இது சொத்து வரி உருப்படிகளுடன் தொடங்கி, பொறுப்பு வரி உருப்படிகளைத் தொடர்ந்து, மற்றும் பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டி வரி உருப்படிகளுடன் முடிவடையும். இந்த ஒவ்வொரு வகையிலும், வரி உருப்படிகள் பணப்புழக்கத்தின் வரிசையில் குறைக்கப்படுகின்றன. ஆகவே, வரி உருப்படிகளின் (சொத்துக்களுக்கு) மிக உயர்ந்த தொகுதிக்குள் வழங்கல் பணத்துடன் தொடங்குகிறது மற்றும் வழக்கமாக நிலையான சொத்துகளுடன் (அவை பணத்தை விட மிகக் குறைவான திரவம்) அல்லது நல்லெண்ணத்துடன் முடிவடையும். இதேபோல், பொறுப்புகள் பிரிவு செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளுடன் தொடங்கி பொதுவாக நீண்ட கால கடனுடன் முடிவடைகிறது, அதே காரணத்திற்காக.

செங்குத்து இருப்புநிலைக் குறிப்பின் நோக்கம் வாசகர் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் உள்ள எண்களுக்கு இடையில் ஒரு காலத்திற்கு ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதுதான். எடுத்துக்காட்டாக, இருப்புநிலை தேதியின்படி ஒரு வணிகத்தின் பணப்புழக்கத்தை மதிப்பிடுவதற்கு தற்போதைய சொத்துக்களின் மொத்தத்தை தற்போதைய கடன்களின் மொத்தத்துடன் யாராவது ஒப்பிடலாம்.

செங்குத்து இருப்புநிலை வடிவமைப்பிற்கான ஒரே மாற்று கிடைமட்ட இருப்புநிலை, அங்கு சொத்துக்கள் முதல் நெடுவரிசையில் தோன்றும் மற்றும் பொறுப்புகள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் பங்கு இரண்டாவது நெடுவரிசையில் தோன்றும். இந்த வடிவமைப்பில், ஒவ்வொரு நெடுவரிசையின் மொத்தமும் எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும்.

கிடைமட்ட இருப்புநிலை வடிவமைப்பை விட செங்குத்து இருப்புநிலை வடிவம் மிகவும் பிரபலமானது, ஏனென்றால் ஒரு பக்கத்திலுள்ள பல காலங்களுக்கு இருப்புநிலைகளை சேர்க்க நீங்கள் இதைப் பயன்படுத்தலாம், ஒரு பக்க எண்ணிக்கையிலான விளக்கக்காட்சி வடிவமைப்பைப் பயன்படுத்தி அதிக எண்ணிக்கையிலான பரப்பளவு அறிக்கை காலங்கள்.