மதிப்பிழந்த செலவு

தேய்மான செலவு என்பது ஒரு சொத்தின் மீதமுள்ள செலவு, அதனுடன் தொடர்புடைய தேய்மான தேய்மானம் கழிக்கப்பட்ட பின்னர். சாராம்சத்தில், இது இதுவரை நுகரப்படாத ஒரு சொத்தின் மீதமுள்ள தொகை ஆகும். தேய்மான செலவினத்திற்கான சூத்திரம்:

கையகப்படுத்தல் செலவு - திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் = தேய்மான செலவு

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனம் தொழில்துறை உபகரணங்களை, 000 100,000 க்கு வாங்கி, பின்னர் இயந்திரத்தை ஆண்டுக்கு $ 10,000 என்ற விகிதத்தில் மதிப்பிழக்கச் செய்தால், சொத்தின் மதிப்பிழந்த செலவு ஏழு ஆண்டுகளின் முடிவில் $ 30,000 ஆகும்.

தொழில்நுட்ப ரீதியாக, இந்த சொத்தில் ஒரு சொத்தின் குறைபாட்டிற்கான கூடுதல் எழுதும் தாழ்வுகள் எதுவும் இல்லை, ஏனெனில் இந்த சொல் தேய்மானத்தை மட்டுமே குறிக்கிறது. ஆயினும்கூட, குறைபாட்டுக் கட்டணங்கள் தேய்மான செலவுக் கணக்கீட்டில் சேர்க்கப்பட வேண்டும், ஏனெனில் இந்த கட்டணங்கள் உண்மையில் ஒரு சொத்தின் நிகர புத்தக மதிப்பைக் குறைத்துள்ளன.

மதிப்பிழந்த செலவுக் கருத்து ஒரு சொத்தின் சந்தை மதிப்புக்கு சமமானதாக இல்லை. தேய்மான செலவு என்பது ஒரு நிலையான சொத்தின் விலையை அதன் பயனுள்ள வாழ்க்கையில் படிப்படியாகக் குறைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டது, அதே நேரத்தில் சந்தை மதிப்பு சந்தையில் ஒரு நிலையான சொத்துக்கான வழங்கல் மற்றும் தேவையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இரண்டு கருத்துக்களும் ஒரே சொத்துக்கு கணிசமாக வேறுபட்ட மதிப்புகளைக் கொடுக்கலாம்.

நேர்-வரி தேய்மானம் முதல் துரிதப்படுத்தப்பட்ட தேய்மானம் முறைகள் வரை எந்தவொரு தேய்மானத்தையும் பயன்படுத்துவதை இந்த கருத்து உள்ளடக்கியது.

ஒத்த விதிமுறைகள்

தேய்மான செலவு நிகர புத்தக மதிப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.