ஓராண்டுக்கு

ஆண்டுக்கு ஒரு வருடம் அல்லது வருடாந்திர அடிப்படையில் குறிக்கிறது. இந்த சொல் பொதுவாக ஒரு வருட இடைவெளியில் அல்லது ஒரு வருட காலப்பகுதியில் செலுத்த வேண்டிய தொகையைப் பொறுத்தவரை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த சொல் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதற்கான பல எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • ஒரு காரை பராமரிக்க ஆண்டு செலவு $ 4,000; ஆகையால், ஒரு வாகன உரிமையாளர் ஒரு வருட காலப்பகுதியில் தனது வாகனத்திற்கான பராமரிப்பு செலவில் மொத்தம், 000 4,000 செலுத்துவார் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.

  • ஒரு விற்பனை பிரதேசத்திலிருந்து ஆண்டுக்கு மொத்த விற்பனை $ 5 மில்லியன்; எனவே, ஒரு நிறுவனத்தின் விற்பனை ஊழியர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விற்பனை பிரதேசத்திலிருந்து தோன்றும் வருடத்திற்கு 5 மில்லியன் டாலர் விற்பனையை எதிர்பார்க்கலாம்.

  • கிரெடிட் கார்டில் வசூலிக்கப்படும் ஆண்டு வட்டி விகிதம் 36%; இது 3% மாதாந்திர வீதத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது, இது செலுத்தப்படாத மாதாந்திர நிலுவைகளில் வசூலிக்கப்படுகிறது (3% x 12 மாதங்கள் = 36% கணக்கிடப்படாத அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது).

  • ஒரு மாத இதழ் ஒரு வெளியீட்டிற்கு $ 5 வசூலிக்கிறது, எனவே ஒரு சந்தாவின் ஆண்டு தொகை $ 60 ஆகும்.