எழுதுங்கள்

ஒரு வணிகமானது சாதாரண தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகை ஆகியவற்றைத் தவிர்த்து, ஒரு சொத்தின் சுமந்து செல்லும் அளவைக் குறைக்கும்போது எழுதுதல் ஏற்படுகிறது. ஒரு சொத்தின் சந்தை மதிப்பு அதன் தற்போதைய சுமந்து செல்லும் தொகையை விடக் குறையும் போது எழுதுதல் பொதுவாக செய்யப்படுகிறது. எழுதும் கட்டணத்தின் முழுத் தொகையும் வருமான அறிக்கையில் தோன்றும், அதே சமயம் சொத்தின் குறைக்கப்பட்ட சுமை தொகை இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தோன்றும். ஒரு எழுதுதல் என்பது பணமில்லாத செலவாகும், ஏனென்றால் ஒரு எழுதுதல் எடுக்கப்படும் போது பணத்துடன் தொடர்புடைய வெளியீடு எதுவும் இல்லை.

ஒரு சொத்தின் சந்தை மதிப்பு வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது என்பதை நிர்வாகம் அறிந்தவுடன் ஒரு எழுதுதல் எடுக்கப்பட வேண்டும்; இந்த அங்கீகாரத்தை அவர்கள் தாமதப்படுத்தக் கூடாது, ஒரு நிறுவனம் அதன் வருவாயை நிர்வகிக்க விரும்பும் போது அடிக்கடி நிகழ்கிறது.