வட்டி விகிதம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

கூறப்பட்ட வட்டி வீதம் ஒரு பத்திர கூப்பனில் பட்டியலிடப்பட்ட வட்டி வீதமாகும். பத்திர வழங்குபவர் செலுத்தும் உண்மையான வட்டி இதுவாகும். இவ்வாறு, வழங்குபவர் face 1,000 முக மதிப்புடன் ஒரு பத்திரத்தில் $ 60 செலுத்தினால், கூறப்பட்ட வட்டி விகிதம் 6% ஆகும். ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு பத்திரத்தை வாங்கும் போது முக மதிப்பை விட அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ செலுத்துவதன் மூலம் பெறப்பட்ட பயனுள்ள வட்டி விகிதத்தை சரிசெய்ய முடியும். ஒரு வங்கி வழங்கும் பல்வேறு சேமிப்புக் கருவிகளில் செலுத்தப்படும் வீதத்திற்கும் இந்த கருத்து பயன்படுத்தப்படலாம்.

கூறப்பட்ட வட்டி விகிதம் கூப்பன் வட்டி வீதம் மற்றும் முக வட்டி விகிதம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.