வருடாந்திர செலுத்த வேண்டிய அட்டவணையின் எதிர்கால மதிப்பு

வருடாந்திரம் என்பது ஒரே இடைவெளியில் மற்றும் அதே அளவுகளில் நிகழும் தொடர்ச்சியான கொடுப்பனவுகள் ஆகும். ஒரு வருடாந்திரத்தின் எடுத்துக்காட்டு, ஒரு சொத்தை வாங்குபவரிடமிருந்து விற்பனையாளருக்கு செலுத்தும் தொடர் ஆகும், அங்கு வாங்குபவர் தொடர்ச்சியான கொடுப்பனவுகளைத் தருவதாக உறுதியளிக்கிறார். இவ்வாறு, ஹோபோ க்ளோதியர்ஸ் மார்லோ ரியால்டியிடமிருந்து, 000 2,000,000 க்கு ஒரு கிடங்கை வாங்குகிறார், மேலும் கிடங்கிற்கு 400,000 டாலர் ஐந்து கொடுப்பனவுகளுடன் பணம் செலுத்துவதாக உறுதியளிக்கிறார், ஆண்டுக்கு ஒரு கட்டண இடைவெளியில் செலுத்தப்படுவார்; இது ஒரு வருடாந்திரம். ஒரு காலகட்டத்தின் முடிவில் பணம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்றால், வருடாந்திரம் ஒரு சாதாரண வருடாந்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு காலகட்டத்தின் தொடக்கத்தில் பணம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்றால், வருடாந்திரம் செலுத்த வேண்டிய வருடாந்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

வருங்கால தேதியின்படி தொடர்ச்சியான முதலீடுகள் எவ்வளவு மதிப்புடையவை என்பதைப் பார்க்க, வருடாந்திரத்தின் எதிர்கால மதிப்பைக் கணக்கிட நீங்கள் விரும்பலாம். வருடாந்திர தொகைக்கு வட்டி வருமானத்தை சேர்க்க வட்டி வீதத்தைப் பயன்படுத்தி இதைச் செய்யலாம். வட்டி விகிதம் நீங்கள் மற்ற முதலீடுகள், மூலதனத்தின் பெருநிறுவன செலவு அல்லது வேறு சில நடவடிக்கைகளின் மூலம் பெறும் தற்போதைய தொகையின் அடிப்படையில் இருக்க முடியும். வெறுமனே, இது நீங்கள் தற்போது பெறக்கூடிய அல்லது திறந்த சந்தையில் பெற எதிர்பார்க்கக்கூடிய விகிதமாக இருக்க வேண்டும்.

ஒரு வருடாந்திர அட்டவணை வருடாந்திரத்தின் எதிர்கால மதிப்பை நிர்ணயிப்பதற்கான ஒரு முறையைக் குறிக்கிறது. வருடாந்திர அட்டவணையில் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி வருவாய் விகிதம் கருதப்படும் போது, ​​தொடர்ச்சியான கொடுப்பனவுகளின் எதிர்கால மதிப்புக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு காரணி உள்ளது. இந்த காரணி கொடுப்பனவுகளில் ஒன்றால் பெருக்கப்படும் போது, ​​நீங்கள் பணம் செலுத்தும் ஸ்ட்ரீமின் எதிர்கால மதிப்பை அடைவீர்கள். எடுத்துக்காட்டாக, ஒவ்வொரு காலகட்டத்தின் தொடக்கத்திலும் (வருடாந்திர செலுத்த வேண்டிய தொகை) ஒரு முதலீட்டு நிதியாக தலா 10,000 டாலர் 8 செலுத்தும் மற்றும் 5% வட்டி விகிதத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தால், காரணி 10.0266 ஆக இருக்கும் (இதில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி "5%" நெடுவரிசை மற்றும் "8" காலங்களின் "n" வரிசையின் கீழே உள்ள அட்டவணை. நீங்கள் 10.0266 காரணியை $ 10,000 ஆல் பெருக்கி, வருடாந்திர மதிப்பு $ 100,266 ஐ அடையலாம்.

1 காரணமாக வருடாந்திரத்தின் எதிர்கால மதிப்பிற்கான விகித அட்டவணை