மொத்த சொத்து விகிதத்திற்கான விற்பனை

மொத்த சொத்து விகிதத்திற்கான விற்பனை, ஒரு வணிகத்தின் முடிந்தவரை சிறிய அளவிலான சொத்துக்களை விற்பனை செய்வதற்கான திறனை அளவிடுகிறது. விகிதம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும்போது, ​​சொத்துக்களில் ஒரு சிறிய முதலீட்டில் இருந்து நிர்வாகத்தால் மிகவும் சாத்தியமான பயன்பாட்டை எடுக்க முடியும் என்பதை இது குறிக்கிறது. மொத்த சொத்துக்களுக்கான விற்பனையின் சூத்திரம் நிகர வருடாந்திர விற்பனையை ஒரு நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ள அனைத்து சொத்துக்களின் மொத்தத் தொகையால் வகுக்க வேண்டும். சூத்திரம்:

(மொத்த விற்பனை - விற்பனை கொடுப்பனவுகள் மற்றும் கழிவுகள்) all அனைத்து சொத்துகளின் மொத்த புத்தக மதிப்பு

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வணிகமானது அனைத்து விற்பனை கொடுப்பனவுகளும் கழிக்கப்பட்ட பின்னர் ஆண்டுக்கு, 000 1,000,000 விற்பனையாகும், அத்துடன் 150,000 டாலர் பெறத்தக்கவைகள், 200,000 டாலர் சரக்கு மற்றும் 50,000 450,000 நிலையான சொத்துக்கள். மொத்த சொத்து விகிதத்திற்கான அதன் விற்பனை:

, 000 1,000,000 நிகர விற்பனை $ 800,000 அனைத்து சொத்துகளின் மொத்தம்

= 1.25x மொத்த சொத்து விகிதத்திற்கு விற்பனை

இந்த விகிதம் எப்போதும் பல காரணங்களுக்காக மேலாண்மை செயல்திறனைக் குறிக்கவில்லை, அவை:

  • ஒரு வணிகத்தின் தேவையான சொத்துத் தளம் தொழில்துறையால் பெருமளவில் மாறுபடும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு பாரிய மூலதன முதலீடு தேவைப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் பெரும்பாலான சேவை வணிகங்களுக்கு மிகக் குறைவாகவே தேவைப்படுகிறது.

  • விற்பனையை உருவாக்கும் திறன் இலாபங்களை அல்லது பணப்புழக்கங்களை உருவாக்கும் திறனை மொழிபெயர்க்காது. மொத்த சொத்து விகிதத்திற்கு மிக அதிக விற்பனையுடன் ஒரு நிறுவனம் இன்னும் பணத்தை இழக்கக்கூடும்.

  • அனைத்து உற்பத்தியையும் அவுட்சோர்சிங் செய்வது போன்ற இந்த விகிதத்தை மேம்படுத்துவதற்காக ஒரு நிர்வாக குழு தீவிரமாக நடவடிக்கைகளை மாற்றக்கூடும். இது ஒரு சிறந்த விகிதத்திற்கு வழிவகுக்கும், அதே நேரத்தில் வணிகத்தின் அடிப்படைகளை சேதப்படுத்தும்.

  • விற்பனை சுழற்சியாக இருக்கும்போது, ​​சொத்து முதலீட்டின் அளவைப் பொருட்படுத்தாமல், விற்பனை நிலை அதிகரிக்கும் மற்றும் காலப்போக்கில் குறையக்கூடும்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

மொத்த சொத்து விகிதத்திற்கான விற்பனை சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.