சான்றளிக்கப்பட்ட நிதி அறிக்கை

சான்றளிக்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கை என்பது வருமான அறிக்கை, இருப்புநிலை மற்றும் / அல்லது பணப்புழக்கங்களின் அறிக்கை, இது ஒரு சான்றளிக்கப்பட்ட பொது கணக்காளரின் தணிக்கை அறிக்கையுடன் வழங்கப்படுகிறது. தணிக்கை அறிக்கையில், நிதி அறிக்கையின் துல்லியத்தை தணிக்கையாளர் சான்றளிக்கிறார். ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளின் துல்லியம் குறித்து நிச்சயமற்றதாக இருக்கும் முதலீட்டு சமூகம் மற்றும் கடன் வழங்குநர்களால் சான்றளிக்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகள் தேவைப்படுகின்றன. பொதுவில் வைத்திருக்கும் நிறுவனம் சான்றளிக்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளை வெளியிட வேண்டும்.