கடன் பிரச்சினை

கடன் பிரச்சினை என்பது ஒரு நிலையான கடன் திருப்பிச் செலுத்தும் கடமையாகும். அதிக பயன்பாட்டு மூலதனத்துடன் அதிகரித்த விற்பனையை ஆதரிப்பது போன்ற உள் பயன்பாடுகளுக்கான நிதியை உருவாக்குவதற்காக நிறுவனங்கள் கடனை வழங்குகின்றன. உள்ளூர் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு பணம் செலுத்துவதற்காக அரசாங்கங்களின் கடன் சிக்கல்கள் பொதுவாக செய்யப்படுகின்றன. கடன் சிக்கல்களின் வகைகளில் பத்திரங்கள், கடனீடுகள், குத்தகைகள், அடமானங்கள் மற்றும் குறிப்புகள் ஆகியவை அடங்கும். கடன் சிக்கலில் கடன் வழங்குபவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி விகிதத்தை செலுத்துவதற்கான ஒப்பந்தக் கடமையும், அசல் கடனின் தொகையை ஒரு நிலையான தேதியால் திருப்பிச் செலுத்துவதும் அடங்கும்.