நிகர விலை முறை

தொடர்புடைய தள்ளுபடிகளின் அளவு கழிக்கப்பட்ட பின்னர் சப்ளையர் விலைப்பட்டியல்களை பதிவு செய்வதே நிகர விலை முறை. நிகர விலை மற்றும் நிகர விலைக்கு செலுத்த வேண்டிய கடன் கணக்குகளுக்கான தொடர்புடைய சொத்து கணக்கு அல்லது செலவுக் கணக்கை பற்று வைப்பதே நுழைவு. அந்த நிறுவனம் தொடர்புடைய தள்ளுபடியைப் பயன்படுத்தாவிட்டால், தள்ளுபடியை மீண்டும் கணக்கு பதிவுகளில் சேர்க்க தனி நுழைவு தேவை; இந்த வழக்கில், நுழைவு என்பது தள்ளுபடிகள் இழந்த கணக்கிற்கான பற்று (செலவுக் கணக்கு) மற்றும் செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளுக்கு கடன்.

நிகர விலை முறைக்கு மாற்றாக மொத்த விலை முறை, செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளில் முன்கூட்டியே கழித்தல் தொகை பதிவு செய்யப்படுகிறது, அதனுடன் தொடர்புடைய தள்ளுபடிகள் தனித்தனியாக பதிவு செய்யப்படுகின்றன. மொத்த விலை முறையின் இரண்டு நன்மைகள்:

  • செலுத்த வேண்டிய ஊழியர்கள் ஒவ்வொரு விலைப்பட்டியலையும் பெற்றவுடன் அதைப் பதிவு செய்வது குறைவான சிக்கலானது

  • எடுக்கப்பட்ட மொத்த தள்ளுபடிகளின் அளவை தீர்மானிக்க எளிதானது

நிகர விலை முறை சப்ளையர் விலைப்பட்டியல்களை பதிவு செய்வதற்கான மிகவும் கோட்பாட்டளவில் சரியான வழியாகும், ஏனெனில் தள்ளுபடியின் விளைவுகள் பிற்கால கணக்கியல் காலத்தை விட ஒரே நேரத்தில் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. இருப்பினும், இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிக்கல்களைக் கருத்தில் கொண்டு, மொத்த விலை முறை நிகர விலை முறையை விட அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது.