நிலையான சொத்து கணக்காளர் வேலை விளக்கம்

நிலை விளக்கம்: நிலையான சொத்து கணக்காளர்

அடிப்படை செயல்பாடு: நிலையான சொத்து கணக்காளர் நிலை புதிதாக வாங்கிய நிலையான சொத்துக்களின் விலையை (உறுதியான மற்றும் தெளிவற்ற) பதிவுசெய்தல், ஏற்கனவே உள்ள நிலையான சொத்துக்களைக் கண்காணித்தல், தேய்மானத்தைப் பதிவு செய்தல் மற்றும் நிலையான சொத்துக்களை மாற்றுவதற்கான கணக்கு ஆகியவற்றிற்கு பொறுப்பாகும்.

முதன்மை பொறுப்புக்கள்:

 1. நிலையான சொத்துக்களின் பதிவுக்கான கட்டுப்பாடுகள், நடைமுறைகள் மற்றும் படிவங்களின் அமைப்பை உருவாக்கி கண்காணிக்கவும்.

 2. நிலையான சொத்துகள் தொடர்பான கணக்கியல் கொள்கைகளில் ஏதேனும் புதுப்பிப்புகளை நிர்வாகத்திற்கு பரிந்துரைக்கவும்.

 3. நிலையான சொத்துகளுக்கு டேக் எண்களை ஒதுக்கவும்.

 4. கணக்கியல் அமைப்பில் நிலையான சொத்து கையகப்படுத்துதல் மற்றும் நிலைப்பாடுகளை பதிவுசெய்க.

 5. திட்டச் செலவுகளை நிலையான சொத்து கணக்குகளில் தொகுப்பதைக் கண்காணிக்கவும், தொடர்புடைய திட்டங்கள் முடிந்ததும் அந்தக் கணக்குகளை மூடவும்.

 6. நிலையான சொத்து துணை லெட்ஜரில் உள்ள நிலுவைகளை பொது லெட்ஜரில் உள்ள சுருக்க-நிலை கணக்கில் மீண்டும் இணைக்கவும்.

 7. அனைத்து நிலையான சொத்துகளுக்கும் தேய்மானத்தைக் கணக்கிடுங்கள்.

 8. நிலையான சொத்துக்கள் மற்றும் திரட்டப்பட்ட தேய்மானத்தின் விரிவான அட்டவணையை மதிப்பாய்வு செய்து புதுப்பிக்கவும்.

 9. ARO கள் பொருந்தக்கூடிய நிலையான சொத்துகளுக்கான சொத்து ஓய்வூதிய கடமைகளை கணக்கிடுங்கள்.

 10. நிலையான சொத்துக்களின் வழக்கற்றுப் போவதை ஆராயுங்கள்.

 11. அருவமான சொத்துகளுக்கு அவ்வப்போது குறைபாடு மதிப்பாய்வுகளை நடத்துங்கள்.

 12. நிலையான சொத்துகளின் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளை நடத்துங்கள்.

 13. நிலையான சொத்துக்கள் அகற்றப்பட வேண்டுமா என்பதை நிர்வாகத்திற்கு பரிந்துரைக்கவும்.

 14. நிர்வாகத்தால் கோரப்பட்டபடி நிலையான சொத்துக்கள் தொடர்பான பகுப்பாய்வுகளை நடத்துங்கள்.

 15. நிலையான சொத்துக்கள் தொடர்பான தணிக்கை அட்டவணைகளைத் தயாரிக்கவும், தணிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் விசாரணைகளில் உதவவும்.

 16. சொத்து வரி வருமானத்தைத் தயாரிக்கவும்.

 17. நிலையான சொத்துக்களை உள்ளடக்கிய ஒரு அரசாங்கத்தின் தணிக்கைகளின் போது நிறுவனத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துங்கள்.

 18. மூலதன பட்ஜெட் மற்றும் மேலாண்மை அங்கீகாரங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் நிலையான சொத்துக்களுக்கான நிறுவனத்தின் செலவுகளைக் கண்காணிக்கவும்.

விரும்பிய தகுதிகள்: நிலையான சொத்து கணக்கியல் அனுபவத்தின் 3+ ஆண்டுகள். கணக்கியலில் இளங்கலை பட்டம் விரும்பப்படுகிறது. விவரம் சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும்.

மேற்பார்வை: எதுவுமில்லை