கடனளிப்பு அட்டவணை

கடன் ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக அவ்வப்போது செலுத்த வேண்டிய தொகைகளை குறிப்பிடும் ஒரு அட்டவணை ஒரு கடன் அட்டவணை ஆகும். எதிர்கால கடன் கொடுப்பனவுகளின் முன்னேற்றத்தை ஆவணப்படுத்த, கடன் வாங்குபவருக்கு அட்டவணை வழங்கப்படலாம். அட்டவணை அட்டவணையின் ஒவ்வொரு வரியிலும் பின்வரும் தகவல்களைக் குறிப்பிடுகிறது:

  • கட்டண எண்

  • பணம் செலுத்த கடைசி நாள்

  • கட்டணம் மொத்தம்

  • கட்டணத்தின் வட்டி கூறு

  • கட்டணத்தின் முதன்மை கூறு

  • மீதமுள்ள முதன்மை இருப்பு முடிவடைகிறது

எனவே, கடன்தொகுப்பு அட்டவணையின் ஒவ்வொரு வரியிலும் உள்ள கணக்கீடு முடிவடையும் முதன்மை சமநிலையை அடைய வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இதற்கான கணக்கீடு:

முதன்மை நிலுவைத் தொடக்கம் - (கொடுப்பனவு மொத்தம் - வட்டி செலவு) = முதன்மை நிலுவை முடிவு

முந்தைய கடன்களின் விகிதாச்சார அளவு வட்டி செலவினங்களைக் கொண்டிருப்பதை வழக்கமான கடன்தொகுப்பு அட்டவணை காண்பிக்கும், பின்னர் கொடுப்பனவுகளில் அசல் விகிதத்தில் அதிக விகிதம் உள்ளது.

ஒவ்வொரு கொடுப்பனவுக்கும் ஒரு கால கடனில் கணக்கிடுவதற்கு கடன் அட்டவணை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் இது ஒவ்வொரு கட்டணத்தின் வட்டி மற்றும் முக்கிய கூறுகளையும் பிரிக்கிறது. நீங்கள் கொடுப்பனவுகளை விரைவுபடுத்தினால் அல்லது தாமதப்படுத்தினால் அல்லது அவற்றின் அளவை மாற்றினால் மீதமுள்ள கடன் பொறுப்பு எவ்வாறு மாறுபடும் என்பதை மாடலிங் செய்வதற்கும் அட்டவணை பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒரு கடன்தொகுப்பு அட்டவணை பலூன் கொடுப்பனவுகளையும், காலப்போக்கில் முதன்மை இருப்பு அதிகரிக்கும் எதிர்மறை கடன்தொகை சூழ்நிலைகளையும் உள்ளடக்கியது.

ஒத்த விதிமுறைகள்

ஒரு கடன்தொகுப்பு அட்டவணை ஒரு கடன் அறிக்கை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.