தொடர்ச்சியான ஆதாயம்

ஒரு தொடர்ச்சியான ஆதாயம் என்பது இதுவரை ஏற்படாத சொத்துக்களின் சாத்தியமான அதிகரிப்பு ஆகும். பரிவர்த்தனை தீர்க்கப்படும் வரை நிதி அறிக்கைகளில் ஒரு தொடர்ச்சியான ஆதாயம் அங்கீகரிக்கப்படாது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு அமைப்பு மற்றொரு தரப்பினருக்கு, 000 1,000,000 வழக்குத் தொடர்கிறது. , 000 1,000,000 ஒரு தொடர்ச்சியான ஆதாயமாகக் கருதப்படுகிறது, ஆனால் அந்தத் தொகைக்கு வழக்குத் தீர்க்கப்படும் வரை அறிவிக்கப்படவில்லை. எவ்வாறாயினும், ஆதாயம் எப்போது நிகழக்கூடும் என்பது குறித்து விளக்கம் தவறாக வழிநடத்தப்படாத வரையில், நிதிநிலை அறிக்கைகளுடன் வரும் வெளிப்பாடுகளில் ஆதாயத்தின் தன்மையை விவரிக்க முடியும்.