பத்திர வெளியீட்டு செலவுகளை எவ்வாறு கணக்கிடுவது

பத்திர வெளியீட்டு செலவுகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்குபவர் பத்திரங்களை வழங்குவதோடு தொடர்புடைய கட்டணங்கள் ஆகும். இந்த செலவினங்களுக்கான கணக்கியல் ஆரம்பத்தில் அவற்றை மூலதனமாக்குவதும், பின்னர் பத்திரங்களின் ஆயுட்காலம் செலவழிக்க வசூலிப்பதும் அடங்கும். பத்திர வெளியீட்டு செலவுகள் பின்வருமாறு:

  • கணக்கியல் கட்டணம்

  • கமிஷன்கள்

  • சட்ட கட்டணம்

  • அச்சிடும் செலவுகள்

  • பதிவு கட்டணம்

  • எழுத்துறுதி கட்டணம்

இந்த செலவுகள் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் பத்திரப் பொறுப்பிலிருந்து விலக்கு என பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. நேர்-கோடு முறையைப் பயன்படுத்தி, தொடர்புடைய பத்திரத்தின் ஆயுளைக் காட்டிலும் செலவுகள் செலவாகும். இந்த கடன்தொகுப்பு முறையின் கீழ், பத்திரங்களின் ஆயுட்காலம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அதே தொகையை நீங்கள் வசூலிக்கிறீர்கள். பத்திர வெளியீட்டு செலவுகள் செலவினங்களுக்கு வசூலிக்கப்பட வேண்டிய முழு காலம் பத்திர வெளியீட்டு தேதி முதல் பத்திர முதிர்வு தேதி வரை ஆகும்.

கட்டணம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் வருமான அறிக்கையில் செலவினத்திற்கு விதிக்கப்படும் பத்திர வழங்கல் செலவுகளின் அளவு தோன்றும்.

இந்த கணக்கியல் சிகிச்சையை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம், ஏனெனில், பொருந்தும் கொள்கையின் கீழ், அந்த செலவினங்களுடன் தொடர்புடைய நன்மைகளை நாங்கள் அங்கீகரிக்கும் அதே நேரத்தில் செலவுகளை நாங்கள் அங்கீகரிக்கிறோம் - இதனால், எந்தவொரு வருடத்திலும் பத்திரங்கள் நிலுவையில் இருப்பதன் நன்மை அசல் பகுதியுடன் பொருந்துகிறது பத்திர வெளியீட்டு செலவு.

பத்திர வெளியீட்டு செலவுகள் முக்கியமற்றதாக இருக்கும்போது ஒரு மாற்று சிகிச்சையானது, அவற்றைச் செலவழித்தபடி வசூலிப்பதாகும்.

ஒரு பத்திர வழங்கல் முன்கூட்டியே செலுத்தப்பட்டால், அந்த நேரத்தில் இன்னும் மூலதனமாக்கப்பட்ட மீதமுள்ள பத்திர வழங்கல் செலவுகள் மீதமுள்ள பத்திரங்கள் ஓய்வுபெறும் போது செலவுகளுக்கு வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.

பத்திர வழங்கல் செலவு எடுத்துக்காட்டு

எடுத்துக்காட்டாக, பத்திரங்களை வழங்க ஏபிசி இன்டர்நேஷனல் $ 50,000 செலுத்துகிறது. பத்திரங்கள் 10 ஆண்டுகளில் ஓய்வு பெறப்படும். அதன்படி, ஏபிசி ஆரம்பத்தில் பத்திர வெளியீட்டு செலவுகளை மூலதனமாக்குகிறது, பத்திர வெளியீட்டு செலவுக் கணக்கில் ஒரு பற்று மற்றும் பணக் கணக்கில் கடன். பின்னர், அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் ஒவ்வொன்றிற்கும் $ 5,000 வசூலிக்கிறது, பத்திர வெளியீட்டு செலவுக் கணக்கில் ஒரு பற்று மற்றும் பத்திர வெளியீட்டு செலவுக் கணக்கில் கடன். இந்த தொடர் பரிவர்த்தனைகள் பத்திரங்கள் நிலுவையில் இருக்கும் காலகட்டத்தில் ஆரம்ப செலவுகள் அனைத்தையும் செலவுக் கணக்கில் திறம்பட மாற்றுகின்றன.