கணக்கிடப்பட்ட செலவு

ஒரு சொத்து ஒரு குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டிற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற காலகட்டத்தில், சொத்தை வேறு பயன்பாட்டிற்கு திருப்பிவிடுவதற்கு பதிலாக ஏற்படும் செலவு ஆகும். இந்த தொகை இரண்டு விருப்பங்களுக்கிடையில் அதிகரிக்கும் வேறுபாடு ஆகும். உதாரணமாக, ஒரு ஆசிரியர் முதுகலைப் பட்டம் பெற மீண்டும் பள்ளிக்குச் செல்ல முடிவு செய்கிறார். அவள் பள்ளியில் படிக்கும் காலகட்டத்தில், இந்த முடிவின் கணக்கிடப்பட்ட செலவு அவள் ஆசிரியராக தொடர்ந்து பணியாற்றியிருந்தால் அவள் சம்பாதித்த ஊதியமாகும்.