சொத்துக்களில் பண வருவாய்

சொத்துக்களின் பண வருவாய் ஒரு குழு சொத்துக்களை வைத்திருப்பதன் விளைவாக விகிதாசார நிகர பணத்தை அளவிடுகிறது. ஒரே தொழில்துறையில் உள்ள வணிகங்களின் செயல்திறனை ஒப்பிடுவதற்கு ஆய்வாளர்களால் இந்த நடவடிக்கை பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் பணப்புழக்க எண்ணிக்கையை யாராவது குழப்புவது மிகவும் கடினம். எனவே, இந்த விகிதம் ஒரு தொழில் முழுவதும் சொத்து செயல்திறனின் நம்பகமான மற்றும் ஒப்பிடக்கூடிய நடவடிக்கையாகும். சொத்துக்களின் பண வருவாயின் உயர் சதவீதம் குறிப்பாக சொத்து-கனமான சூழலில் (எந்தவொரு உற்பத்தித் தொழில் போன்றவை) அவசியம், அங்கு கூடுதல் சொத்துக்களை பராமரிக்க, புதுப்பிக்க மற்றும் முதலீடு செய்ய பணம் தேவைப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கை பொதுவாக ஒரு முழு வணிகத்திற்கான மொத்தமாக பெறப்படுகிறது, இந்த விஷயத்தில் கணக்கீடு:

செயல்பாடுகளிலிருந்து பணப்புழக்கம் ÷ மொத்த சராசரி சொத்துக்கள் = சொத்துக்களின் பண வருவாய்

கணக்கீட்டில், செயல்பாட்டு எண்ணிக்கையிலிருந்து பணப்புழக்கம் பணப்புழக்கங்களின் அறிக்கையிலிருந்து வருகிறது. நிலையான சொத்துக்கள் மட்டுமல்லாமல் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து சொத்துகளும் வகுப்பினரில் அடங்கும்.

பணப்புழக்கங்களுக்கும் புகாரளிக்கப்பட்ட நிகர வருமானத்திற்கும் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இருக்கும்போது சொத்துக்களின் பண வருவாய் குறிப்பாக மதிப்புமிக்கது, சில சமயங்களில் கணக்கியலின் திரட்டல் அடிப்படையைப் பயன்படுத்தும்போது இது நிகழலாம். இந்த சூழ்நிலையில், மொத்த சொத்துக்களின் வருவாயைக் கணக்கிடுவது தவறாக வழிநடத்தும், எனவே நிகர வருமான எண்ணிக்கைக்கு பதிலாக பணப்புழக்கம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.