பணப்புழக்க போதுமான விகிதம்

ஒரு வணிகத்தின் செயல்பாடுகளால் உருவாக்கப்படும் பணப்புழக்கங்கள் அதன் பிற செலவினங்களைச் செலுத்த போதுமானதா என்பதைத் தீர்மானிக்க பணப்புழக்க போதுமான விகிதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சாராம்சத்தில், நடவடிக்கைகளில் இருந்து வரும் பணப்புழக்கங்கள் நீண்ட கால கடன் குறைப்புக்கள், நிலையான சொத்து கையகப்படுத்துதல் மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கு ஈவுத்தொகை ஆகியவற்றிற்கான கொடுப்பனவுகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. சூத்திரம்:

செயல்பாடுகளிலிருந்து பணப்புழக்கம் ÷ (நீண்ட கால கடன் செலுத்தப்பட்டது + நிலையான சொத்துக்கள் வாங்கப்பட்டது + பண ஈவுத்தொகை விநியோகிக்கப்படுகிறது)

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வணிகமானது அதன் சமீபத்திய ஆண்டின் செயல்பாடுகளில் இருந்து, 000 500,000 பணப்புழக்கங்களை உருவாக்குகிறது. அந்த நேரத்தில், இது 5,000 225,000 கடனை செலுத்தியது, 175,000 டாலர் நிலையான சொத்துக்களை வாங்கியது மற்றும் 75,000 டாலர் ஈவுத்தொகையை செலுத்தியது. அதன் பணப்புழக்க போதுமான விகிதம் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது:

Operations 500,000 நடவடிக்கைகளில் இருந்து பணப்புழக்கம் ÷ (5,000 225,000 கடன் செலுத்துதல் + 5,000 175,000 நிலையான சொத்து கொள்முதல் + $ 75,000 ஈவுத்தொகை)

= 1.05 பணப்புழக்க போதுமான விகிதம்

1 ஐ விட அதிகமான எந்தவொரு முடிவும் ஒரு நிறுவனம் கூடுதல் கடன் அல்லது பங்கு நிதியைப் பெறாமல் தன்னைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள போதுமான பணப்புழக்கத்தை உருவாக்குகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.

ஒரு நிதித் திட்டம் ஒரு சுய-நீடித்த நிறுவனத்தை விளைவிக்குமா என்பதைத் தீர்மானிக்க இந்த கருத்தை முன்னோக்கிப் பார்க்கும் அடிப்படையில் பயன்படுத்தலாம். இல்லையெனில், திட்டமிடப்பட்ட பணப்புழக்க போதுமான விகிதத்தை மேம்படுத்த திட்டத்தை சரிசெய்யலாம்.